بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 معاونت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اخلاق در حسابداری اهمیت قابل توجهی دارد زیرا، این رشته همانند سایر رشته‌ها دارای الزامات اخلاقی خاصی تحت عنوان "آیین رفتار حرفه‌ای" است. از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از حوزه های حسابداری از جمله بحث مدیریت سود، نیازمند انجام قضاوت اخلاقی است. لذا، هدف این تحقیق بررسی نقش قضاوت های اخلاقی در مدیریت سود است.
به همین منظور تعداد 250 پرسشنامه‌ بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد دانشگاه های دولتی سراسر کشور بر اساس قطب بندی اعلامی از سوی سازمان سنجش توزیع شده است. همچنین در این پرسشنامه آلفای محاسبه شده برای 15 سؤال و سناریوی مطرح شده در سطح 80% محاسبه شده است.
همچنین از روش‌های آمار توصیفی در تنظیم داده‌ها در جداول فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده می‌شود. از طرفی با استفاده از آزمون نیکویی برازش کولموگروف، فرض نرمال بودن توزیع متغیر‌ها بررسی و پذیرفته شده و بنابراین از آزمون‌های پارامتری t دو نمونه‌ای مستقل و t دو نمونه‌ای وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده ‌شده است.
نتایج نشان می‌دهند که در سطح اطمینان 95% تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین اهداف، نوع، زمانبندی، جهت تاثیر و اهمیت مدیریت سود وجود دارد. همچنین تفاوتی بین رشته و جنسیت دانشجویان از لحاظ تاثیر بر قضاوت‌های اخلاقی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of factors influencing on about ethical judgments students' of earnings management

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • Mohammad reza Abbas zadeh 2
  • saleh anbarani 1
2 Department of Economic and Administrative Sciences Faculty of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Ethics in accounting have considerable importance because, like other disciplines in this field have certain moral obligations is as the "Rules of professional behavior". The other hand, given that many areas of accounting have need of moral judgment, including discussion of earnings management. The aim of this study the role of moral judgment in earnings management. Therefore, 250 questionnaires among students accounting, management and Economic among public universities across the country’s economy are based on the polarization of the Senjesh Organization is announced. Also we used descriptive statistical methods to set the data in frequency tables, charts and calculate the Indicators Central and distributive. However, By using Kolmogroff tests, assuming normal distribution of variables examined and Due to the accept this assuming, we Done parametric two-sample t tests and the two-sample t-independent and-dependent and also one-way ANOVA was used. Results show significant differences at the 95% confidence level between intent, type, timing, direction and materiality of earnings management exists. As well as notable difference between discipline and gender in terms of impact on students' moral judgment has not been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Management
  • professional judgment
  • ethical perception