دوره و شماره: دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-130 
4. بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود

صفحه 65-77

محمد حسین ودیعی؛ محمد رضا عباس زاده؛ صالح عنبرانی