نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در نظر گرفته شدند. نمونه مورد بررسی شامل 87 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش داده‌های ترکیبی بیانگر این است که رابطه منفی بین شاخص هرفیندال-هیرشمن با بازده سهام شرکت‌های مورد بررسی وجود دارد. اما این رابطه معنادار نیست. افزون بر این، رابطه منفی معناداری بین شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده با بازده سهام وجود دارد. این یافته بدین معناست که هر چقدر رقابت در بین صنایع بیشتر باشد، بازده سهام نیز بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، شرکت‌های موجود در صنایع رقابتی بازده بیشتری کسب می‌نمایند که این امر با پیش‌بینی فرضیه‌های تخریب خلاقانه و موانع ورود سازگار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Product Market’s Competitive Structure and Stock Return of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the impact of product market competition on the stock return of listed companies on the Tehran Stock Exchange. To achieve this aim, Herfindal-Hirshman index, Lerner index and modified Lerner index was considered as measures of competition. The data sample is restricted to 87 companies during 8 years recent period from 1381 to 1388. The results of hypothesis testing using panel data regression indicate that there is a negative relationship between Herfindal-Hirshman index and stock return of the examined companies even after controlling for potential confounding effects. However, this relationship is not significant. Furthermore, there is a significant negative relationship between Lerner index and stock return. The relationship between modified Lerner index and stock return is also significantly negative. Overall, our findings show that the more competition, the more is the stock return. This is consistent with creative destruction hypothesis and barriers-to-entry hypothesis indicating that the competitive industries would earn higher stock returns

کلیدواژه‌ها [English]

  • product market competition
  • Stock Return
  • Panel Data
  • Tehran Stock Exchange