بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدحسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحدبناب

2 استاددانشگاه آزاداسلامی

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی شرکت ها به عنوان متغیر مستقل، از امتیازهای قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر اساس وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت اتکای اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری طبق مدل قیمت و بازده، تأثیر ندارد. این در حالی است که به موقع بودن اطلاع رسانی شرکت ها بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری طبق مدل قیمت و بازده، تأثیر مستقیم دارد. همچنین، نوع حسابرس و ارزش دفتری سهام بر ارزش بازار سهام، تأثیر مستقیم و معنی دار و اندازه شرکت بر ارزش بازار سهام، تأثیر معکوس و معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of The Companies' Information Disclosure Quality on The Value Relevance of Accounting Earnings

نویسندگان [English]

  • Anvar Enaiati 1
  • Asgar Pakmaram 2
1 Master of Accounting
2 Professor of Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, the effect of companies' information disclosure quality on the value relevance of accounting earning in companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated during the period 2010-2013. 175 companies listed in Tehran Stock Exchange have been examined during the mentioned period. The panel/pooled regression analysis has been used to test the research hypotheses. In this study, the reliability and timeliness scores based on the companies' information disclosure status have been used to determine the companies' information disclosure quality as independent variables. Findings showed that according to the price and return model, the reliability of information disclosure has no effect on the value relevance of accounting earnings. However, the timeliness of firm information disclosure has a direct effect on the value relevance of accounting earnings, according to price and return model. Also, the auditor type and the book value have a significant and direct effect on the market value and the company size has a significant and negative effect on market value ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability score"
  • " Timeliness score"
  • " Value relevance of accounting earnings"
  • " Price and return model