دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، زمستان 1395، صفحه 1-215 
5. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 93-106

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی


7. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

صفحه 131-152

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ