1. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چـرخه عمر در شرکت های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهادار تهـران می باشد. در این راستا، تعداد 117 شرکت طی سال های 1388 الی 1391 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪل ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯽ و راﻣش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ...  بیشتر

2. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 101-120

چکیده
  چکیده: این پژوهش به بررسی حساسیت سطح نگهداشت وجه نقد نسبت به مقدار بهینه در شرایط کیفیت گزارشگری مالی متفاوت می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات 111 شرکت طی سال‌های 1387 تا 1391 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد از مدل اولر و پیکونی(2014) و برای محاسبه کیفیت ...  بیشتر