نویسنده = علی بهرامی نسب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-110

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور


2. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و انحراف از وجه نقد بهینه

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-120

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صادق سربازی آزاد