محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده ی بازده سهام

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققان حوزه ی مالی بوده است. در سال های اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر بازدهی اهمیت یابد. مدل سه عاملی فاما و فرنچ دو عامل دیگر مؤثر بر بازدهی را شناسایی نموده است، ولی با این وجود بخش توضیح داده نشده ی رابطه ی بازدهی با سه عامل صرف اندازه، صرف بازار و صرف ارزش همچنان محل بررسی بیشتر دارد. در این تحقیق بخش توضیح داده نشده ی این رابطه مورد توجه قرار گرفته و ارتباط بین نوسانات این بخش با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز بررسی شده است.
 
در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی در نمونه ای شامل 40 شرکت بورس اوراق تهران مشخص گردید که نوسانات توضیح داده نشده با اندازه ی شرکت رابطه ی مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطه ی منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Idiosyncratic Volatility of Stock Return *

چکیده [English]

The relationship between risk and return and also identification of factors explaining return, have attracted the attention of scholars in finance.
 
In recent years, the weaknesses of Capital Asset Pricing Model (CAPM) , have led finance researchers to look for other effective and efficient factors.  
 
The Fama–French three-factor model shows the stocks monthly return depend on market, size, and book value to market value. However, the relation between return and these three factors-  size , market, and value premium - has not been enlightened clearly.
 
In this research, it has been attempted to focus on the unexplained section of this relation and also the connection between Idiosyncratic Volatilities (IVOL) and "book value to market value" has been examined.
 
Finally based on panel data analysis on 40 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE), it has been identified IVOL has direct relation with the size of the companies and adverse relation to "book value to market value". 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiosyncratic Volatilities (IVOL)
  • Stock Return
  • Size Effect
  • Value Effect