نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به‌منظور پیاده‌سازی موفق باید با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین شکاف بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می‌باشد.
روش: در این پژوهش، عامل‌های اثرگذار در پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان و صاحب‌نظران شاغل در نهادهای بخش عمومی کشور قرار گرفته است. در پرسشنامه طراحی شده، از خبرگان خواسته شده است وضعیت موجود عامل‌های مؤثر در پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی کشور را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این عامل‌ها، ارزیابی کنند. پاسخ‌های دریافتی با بهره­گیری از روش تحقیق دلفی فازی  و استفاده از آزمون‌های مناسب آماری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که طبق اجماع نظر موافق خبرگان، عامل‌های اثر‌گذار در پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در تمامی موارد بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) تفاوت معنا‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، نهادهای بخش عمومی کشور می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری، در مسیر کاهش شکاف وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و پیاده‌سازی موفق این استانداردها حرکت کنند.
دانش‌افزایی: یافته‌های این پژوهش می‌تواند به کسب شناخت نقاط ضعف و قدرت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری و مشخص کردن نیازهای نهادهای بخش عمومی کشور برای تدوین برنامه و اجرای موفق فرایند گذار به‌نظام حسابداری جدید کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • jafar babajani 1
  • ghasem blue 2
  • shahram ebrahimpour 3

1 Professor, Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran,Iran.

2 Associate Professor, Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran ,Iran.

3 Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University,Tehran,Iran.

چکیده [English]

Many countries are implementing accrual based accounting standards in their public organizations. Current status and capacities should be considered realistically in order to succeed in implementation of these standards.
purpose: This research aims to study status of implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of Islamic Republic of Iran and to determine the gap between status quo and desired situation.
Method: In this research, factors affecting implementation of accounting standards of public sectors were identified and expert opinion about them was asked through questionnaires given to experts working in public sector institutions. In the designed questionnaire experts were asked to assess current status of factors affecting implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of our country by considering their importance. Received responses were analyzed using Fuzzy Delphi research method and appropriate statistical tests.
Findings: Research findings indicate that, according to consensus of experts, factors of affect on implementation of accounting standards of public sector in Iran are not implemented appropriately and in all cases there is a meaningful difference between status quo (what there is currently) and desired condition (what should be).
Conclusion: According to the research findings, public sector organizations can help to close the gap between current situation and desired situation and successful implementation of these standards by accurate planning and fixing weak points in implementation of accounting standards.
Raising Knowledge: findings of this research can help to identify weakness points and strength points in implementation of accounting standards and to determine needs of public sector institutions for successful planning and implementation of a transition process to new accounting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Based
  • Implementation Status
  • Public Sector Accounting Standards

۱- اسماعیلی، مهدی. (۱۳۹۴). روش پژوهش با رویکردی بر پایان‌نامه نویسی و مقاله نویسی. تهران.آتی نگر.

۲- باغومیان، رافیک. نقدی، سجاد. (۱۳۹۴). استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی: چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه. حسابرس، ۷۷: 114-122.

۳- باباجانی، جعفر. (۱۳۸۹). ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالش‌های فراروی آن. حسابرس. 49: 68-83.

4- باباجانی، جعفر. شکرخواه، جواد. ابراهیم پور، شهرام. (1397). الگویی برای پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(4): 1-20.

5- حسین پور، داود. قربانی‌پاجی، عقیل. (۱۳۹۶). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهش‌های مدیریت راهبردی،23 (65): 45- 75.

 6- حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم. (۱۳۹۳). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی. تهران. کتیبه گیل.

7- حبیبی، آرش. عدن‌ور، مریم. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم‌افزار LISREL). تهران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

8- صفر زاده، حسین. (۱۳۹۴). تعیین محدوده بخش عمومی، رویکردها. حسابرس، 76: 78-82.

 9- عطایی ، محمد. (۱۳۸۹). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی . شاهرود. دانشگاه صنعتی شاهرود.

10- کردستانی، غلام‌رضا. رحیمیان، نظام‌الدین. شهرابی، شاهرخ (1395). شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی. فصلنامه دانش حسابداری، 16(65): 47- 75.

11- هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی. (2011). گذار به مبنای تعهدی حسابداری رهنمودی برای واحدهای بخش عمومی. مترجمان رحمانی، حلیمه. شاهرخی، سیده سمانه. تهران: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها، 1396.