جهت حساسیت جریان وجه نقد عملیاتی به مانده وجه نقد و محدودیت دسترسی به منابع مالی و تأثیر سهامداران نهادی بر آن.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجو

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی مثبت و منفی واحد تجاری و همچنین در شرکت‌های با محدودیت در دسترسی به منابع می‌باشد. علاوه بر آن، تأثیر سهامداران نهادی به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، آیا سهامداران نهادی می‌توانند با نظارت کارآمد بر میزان نگهداری وجه نقد با توجه به جریان‌های نقدی مثبت و منفی تأثیر داشته باشند؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های86 لغایت90 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های مورد بررسی به عواملی دیگر ارتباط دارد و مثبت یا منفی بودن جریان‌های نقدی عملیاتی واحد تجاری، وجود محدودیت‌های مالی و سهامداران نهادی به عنوان مکانیسمی از حاکمیت شرکتی در آن تأثیر با اهمیتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The direction of operational cash flow sensitivity on cash balance, limited access to financial resources, and institutional share holders

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • nazila bagheri 2
1 Assistant Professor of Accounting Alzahra university
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the changes in cash holding due to the changes in firm's negative and positive cash flows which have limited access to financial resources. This paper also studies the effects of institutional shareholder, which is one of the corporate governance monitoring mechanism, on cash flow sensitivity of cash. In other word, whether shareholder can affect the amount of cash holding according to positive and negative cash flows through effective monitoring or not? In order to achieve these goals, the paper proposes three hypotheses and considered a sample which consists of 158 listed companies in Tehran stock exchange from 1386 to 1390. Firms were categorized to financially constrained and unconstrained, based on three criteria: firm size, Dividend-profit ratio and debt ratio. The results suggest that the level of cash holdings depends on the other company's factors. Positive or negative operating cash flow, existence financial constraints and institutional shareholders as corporate governance monitoring mechanism haven’t important effect on cash holdings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash holdings
  • Positive cash flows
  • Negative cash flows
  • Financial constraints
  • institutional shareholders