نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

گزارشگری مالی با کیفیت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران و همچنین بین خود سرمایه‌گذاران، شکاف قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را کاهش و نقدشوندگی سهام را افزایش می‌دهد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام را در بین شرکت‌ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می‌نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماری "داده‌های ترکیبی" بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای فرضیه‌های اول و دوم سال‌های 1384 تا 1389 و برای فرضیه‌های سوم و چهارم سال‌های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 90 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از قیمت سهام، اندازه شرکت، نوسان بازده و نسبت گردش سهام، بین کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of financial reporting quality on stock market liquidity of the listed companies in Tehran stock exchange

چکیده [English]

According to the information economics, financial reporting reduces information asymmetry between firm and its investors and between investors themselves. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of financial reporting quality on stock market liquidity of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE).
To achieve this aim, financial reporting quality was measured by estimating Kothari et all (2006) and McNichols (2002) accruals models. Furthermore, stock market liquidity was estimated by using Amivest liquidity ratio and Amihud illiquidity ratio. The data sample is restricted to 90 companies in the (TSE) during 1384 to 1389. In conducting this research, four main hypotheses were proposed to examine the impact of financial reporting quality on financial performance across the firms and during the designated period. Accordingly, the statistical technique known as the “Panel Data” was exerted to test the research hypothesis.
The results of the hypotheses testing demonstrate that there is not a significant relationship between measures of financial reporting quality and stock market liquidity measures even after controlling for potential confounding effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Financial Reporting Quality
  • Stock Market Liquidity
  • Panel Data
  • Tehran Stock Exchange