بررسی تأثیرات هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 حسابدار

چکیده

مطابق با یکی از طبقه بندی های مدیریت سود، مدیران یا به قصد تحریف و جهت منافع شخصی خود و یا به قصد انتقال اطلاعات اقدام به هموارسازی سود می نمایند که ما این کار را با بررسی رابطه بین سود دوره جاری با سود و جریانات نقد دوره های آتی انجام داده ایم. لذا این پژوهش بر آنست تا اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی سود و جریانات نقد دوره های آتی بررسی کند. لذا درجه هموارسازی سود برای هر یک از شرکت های گروه های تفکیک شده از طریق همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از تغییرات اقلام تعهدی اختیاری بین سال های 85-1378 اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل تاکر و زارووین (TZ) ارتباط بین سود ها و بازده جاری و آتی با درجات متفاوتی از هموارسازی سود برای سال های 85-1382بررسی گردید. در مجموع نتایج پایانی حاصل از آزمون ها نشان می دهد که هموارسازی سود در گروه های مختلف تفکیک شده، بیشتر به قصد تحریف و نه به قصد انتقال اطلاعات در سود های شرکت صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Income Smoothing Effect on Cash Flows and Earning Future According to Two Variable; Industry and Firm Size

نویسندگان [English]

  • hossein etemadi 1
  • mehran soluri 2
1 دانشگاه تربیت مدرس
چکیده [English]

The purpose of the paper is to investigate the managers’ motivation for income smoothing whether managers smooth to distort or information transferring. The task is done by investigating the association between current earnings on future earnings and cash flows. On the other hand, many papers illustrate effective factors on income smoothing such as Firm size and Industry type. So the aim of the paper is to investigate the Income Smoothing effect on future earnings and cash flows forecasting according to two variable; Industry type and Firm size. So, the 82 sample firms are divided into large and small firms according to firm size variable and are divided into Axial and Peripheral firms according to Industry type. Income smoothing was measured as the negative correlation of changes in discretionary accruals with its changes in pre-discretionary accruals from 1378-85 for separated firms and then was investigated the association between current and future earnings and Returns with different Income smoothing from 1382-85 by Tucker and Zarowin model. The examinations results show that income smoothing in separate groups accomplish for distortion and no for information transferring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income smoothing
  • Industry Type and Firm Size
  • discretionary accruals