سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

شرایط اشتراک فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی (سالانه)

اشخاص حقیقی    160000ریال

اشخاص حقوقی 160000ریال

دانشجویان، استادان و فرهنگیان 120000ریال

بهای تک شماره نشریه در داخل کشور 40000ریال

مشترکان محترم می توانند بهای اشتراک خود را به حساب 317334022جام بانک ملت به نام دانشکده علوم اجتماعی - شعبه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین واریز نموده و رو گرفت قبض پرداخت شده را به نشانی فصلنامه ارسال نمایید. ضمنا دانشجویان، فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، برای برخورداری از تخفیف، روگرفت کارت شناسایی خود را به همراه برگ درخواست ارسال نمایند.