مدیر مسئول


حمید حقیقت دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حسابداری

سردبیر


غلامرضا کردستانی استاد-دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار ملکیان استاد گروه حسابداری دانشگاه مازندران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


حسین اعتمادی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


مهدی مرادی استاد گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه مشهد

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پور حیدری استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد- دانشگاه الزهراء

حسابداری مالی،حسابداری صنعتی،حسابداری مدیریت

اعضای هیات تحریریه


ناصر ایزدی نیا دانشیار- دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


حمید حقیقت دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قائمی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کردستانی استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایزان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد عرب مازار یزدی دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جمال الدین نظری استاد حسابداری

حسابدرای

اعضای هیات تحریریه بین المللی


داوود عسگری نیوزیلند

حسابدرای

  • d.askaranyauckland.ac.nz
  • 6493737599

کارشناس نشریه


معصومه صالحی کارشناس

حقوق بین الملل

  • salehi_masom64yahoo.com