مقاله پژوهشی
1. نگرش کارآمدی حسابرس در مذاکره و بی‌طرفی حسابرس: تحلیلی بر نقش هویت حرفه‌ای حسابرس

سید نیما حسینی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11549.2537

چکیده
  هدف: هویت حرفه‌ای حسابرس مبتنی بر نوعی نگرش است که لازمه آن ذهنی آگاه نسبت به محتوا و فرآیندهای حرفه حسابرسی است که در طی کار راهه شغلی برای حسابرسان ایجاد می‌شود. براساس این ویژگی حسابرس ضمن داشتن رفتارهای حرفه‌ای تلاش می‌نماید تا بهترین استراتژی را چه در مذاکره و چه در تعاملات خود با صاحبکاران اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش بررسی ...  بیشتر