1. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 161-183

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9834.2362

چکیده
  هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است. روش : جامعه ...  بیشتر