1. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1437

چکیده
  وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت می‌باشد. از طرفی، هویت‌های مهم و مجزایی در محیط حسابرسی هستند که تأثیرات متفاوتی بر قضاوت حسابرس مستقل دارند که یکی از این هویت‌ها، هویت حرفه‌ای می‌باشد که باعث تقویت بیطرفی حسابرسان می-شود. از این‌رو هدف اصلی ...  بیشتر