1. کیفیت اطلاعات داخلی، کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

آرش تحریری؛ مهین خوئینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 101-120

چکیده
  اطلاعات یک منبع حیاتی برای هر سازمان است که مدیران و سهامداران برای اتخاذ تصمیماتشان از آن استفاده می‌کنند. اجتناب مالیاتی یکی از این تصمیمات مهم مدیریتی، می‌باشد که بر پایه اطلاعات داخلی اتخاذ می‌گردد. در این پژوهش، اثر کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بر اجتناب از مالیات و ریسک ناشی از استراتژی‌های اجتناب مالیاتی، در شرکت‌های ...  بیشتر