دوره و شماره: دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 1-139 
7. ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

صفحه 125-139

علیرضا مهرآذین؛ امید فروتن؛ محمد تقی پور؛ بشیر قبدیان