دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1396، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

صفحه 1-20

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده؛ زینب اعظمی؛ زهرا معصومی بیلندی


6. بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام

صفحه 117-142

محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه