دوره و شماره: دوره 01، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-129