قیمت گذاری درآمدهای اختیاری و تبیین نوع مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مدلهای اقلام تعهدی اختیاری که عموما توسط مطالعات تجربی برای اندازهگیری میزان مدیریت سود انجام شده در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ممکن است مبلغ مدیریت سود انجام شده را بیش نمایی کنند و در نتیجه خطای نوع اول را افزایش دهند. در مطالعه حاضر، با تاکید بر کشف مدیریت درآمد به جای کشف مدیریت سود، مدلی برای اندازه گیری نا اریب درآمدهای اختیاری، به عنوان سنجه ای بدیل برای مدیریت سود، به کار گرفته شد و بر این اساس مشاهده شد که اولا بازار سهام به اطلاعات درآمدهای اختیاری قیمت می‌دهد و ثانیا یک رابطه معکوس میان درآمدهای اختیاری و قیمت سهام وجود دارد. این شواهد که از برازش رگرسیون مدل آثار ثابت و داده های پانلی مربوط به 86 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 10 ساله بین 1383 تا 1392 استخراج شد نشان می‌دهد درآمدهای غیر‌اختیاری دارای محتوای اطلاعاتی افزاینده است و همچنین مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران با هدف حداکثرسازی ارزش شرکت انجام نمی‌شود و یک گرایش فرصت طلبانه دارد. مقایسه دو مدل غیرآشیانی درآمدی و اقلام تعهدی با استفاده از ملاک اطلاع آکائیک و آزمون کاکس نشان می‌دهد که درآمدهای اختیاری به شکل قدرتمندتری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری تغییرات قیمت سهام را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pricing of Discretionary Revenues and the Type of Earnings Management

نویسنده [English]

  • Arash Ghorbani
Department of Accounting, Bojnourd Branch, Isalmic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Discretionary accruals models, which have been mostly used to measure magnitude of earnings management done by managers, might have overstated income manipulation and resulted in an increase in error type alpha in empirical studies. Emphasizing on detecting revenue management instead of earnings management, this study employs a model which provides an unbiased estimation of discretionary revenues, as an alternative proxy for earnings management. The findings, which are obtained by regression of a panel data sample including 860 firm-year observations, documents that (1) the stock market prices the information contained in discretionary revenues and (2) stock prices negatively response to the discretionary revenues. The findings suggest that the discretionary revenues have incremental information content, and consistent with opportunistic earnings management explanation manager’s engagement in income manipulation is not a wealth-maximizing approach which may benefit shareholders. Furthermore, the results of a comparison of two non-nested models, revenue and accrual model, using AIC and Cox’s Z test shows that the alternative proxy, discretionary revenues, gives a more realistic and powerful prediction of firm value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discretionary revenues
  • discretionary accruals
  • stock price