بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تأخیر در گزارش حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشجوی دکتری حسابداری واحد تهران مرکز و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، مرکز بانه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 155 شرکت طی سال‌های 1383-1393 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده شده است. در این تحقیق جهت اندازه گیری فرصت­های سرمایه­گذاری از دو عامل نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام و نرخ رشد دارایی­ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین فرصت­های سرمایه­گذاری و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام قویترین ارتباط را نشان می­دهد. این یافته نشان می دهد که فرصت­های سرمایه­گذاری منجر به افزایش ریسک حسابرسی می­شوند و در نتیجه حسابرسان مستقل دامنه کار حسابرسی مورد نیاز را افزایش می­دهند، بنابراین انتظار می­رود تأخیر در گزارش حسابرسی رخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation effect of Investment Opportunities on Audit Report Lags

نویسنده [English]

  • zohre hajiha 1
چکیده [English]

The objective of this study is to evaluate investment opportunities and audit report lags in the Tehran Stock Exchange. Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 155 firms during 2005-2015. Statistical technique of panel data regression was used to analyze data and test the hypotheses. In this study to measure of investment opportunities has been used two factors, the the ratio of market value to book value stocks and assets growth rate. According to the results, there is a positive and significant relation between the investment opportunities and audit report lags and significant positive relationship exists, the the ratio of market value to book value stocks shows the strongest correlation. High investment opportunities have been perceived to increase audit risk. External auditors, therefore, have to increase the required scope of audit work, which is expected to lead to longer audit report delays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment opportunities
  • Timeliness
  • Audit report lag