تأثیر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ملی بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌ کنندگان بررسی گرفتن تصمیم‌های مالی و اقتصادی است. این هدف زمانی تحقق می‌یابد که اطلاعات مربوط و قابل اتکا توسط سیستم حسابداری تهیه شود و برای ارزیابی فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذار‌ی، در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. تهیه و ارائه چنین اطلاعاتی مستلزم تدوین استانداردها و ضوابط بهتر و اجرای دقیق آنها در مرحله عمل است.
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری ملی بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات در یک دوره 8 ساله (1376 تا 1383، 4 سال قبل و 4 سال بعد از ضروری شدن اجرای استانداردها) می‌پردازد. نمونه تحقیق شامل 123 شرکت، متغیر مستقل پژوهش ارزش بازار سهام و متغیرهای وابسته سود خالص، ارزش دفتری سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی (به عنوان نماینده صورت‌های مالی اساسی) هستند. وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر تحقیقات داخلی، استفاده از روش پانل دیتا و سنجش اثر متغیر نقد عملیاتی در کنار متغیرهای سود خالص و ارزش دفتری سهام است. نتایج پژوهش حکایت از بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات بعد از اجرای استانداردهای حسابداری ملی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of National Accounting Standard Setting on Qualitive Characteristic of Accounting Information Relevance

چکیده [English]

According to accounting standards, setters view point, the main purpose of accounting is to provide useful information to investors and other users to adopt the financial and economic decisions. This goal will be realized when the reliable information and relevance provide to decision makers prepared by the accounting system and to assessment opportunities for investment. Preparation and presentation of such information requires development and implementation of better standards and criteria, detailed in the implementation stage. This study examines the impact of development and implementation of these standards on qualities characteristic of accounting information relevance in time period of eight years (1376 to 1383 that four years ago and four years after entry of the standards is considered). Research sample includes123 companies independent variable, stock market value dependent variables, net income, stock book value and operating cash flow (As a proxy for financial statements).Which distinguishes this study with other domestic research, using panel data and measures the effect of changing variables along with operational cash net income and stock book value. This study concludes the improvement of the qualities characteristic of accounting information relevance after implementing national accounting standards.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Standards
  • Relevance
  • Stock Market Value