بررسی ارتباط بین چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری و هزینه‌های نمایندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط آندرسون و همکاران (2003) مورد بحث قرار گرفت. به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است، که از آن به چسبندگی هزینه‌ها یاد می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی با چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری است
نتایج این پژوهش که متعلق به نمونه‌ای متشکل از 145 شرکت برای یک دوره‌ 7 ساله 92-1386 است، نشان می‌دهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 1% افزایش می‌یابد، در حالی‌که در ازای کاهش 1% در سطح فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 3/0% کاهش می‌یابد. در این پژوهش همچنین معناداری ارتباط بین چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری و هزینه‌های نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد، دوره تصدی مدیر عامل و پاداش مدیران (به عنوان معیارهای سنجش هزینه‌های نمایندگی) ارتباط معناداری با چسبندگی هزینه‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Agency Costs and Stickiness of Selling, General and Administrative costs

نویسنده [English]

  • mohammad hosein safarzadeh 1
چکیده [English]

One of the initial assumptions of management accounting states that any changes in costs bear a relationship to the increase or decrease of the level of activity. However, this assumption has been argued after the issue of cost stickiness was proposed by Anderson et al. (2003), i.e. the amount of increase in costs due to an increase in the level of activity is much more than the amount of decrease in costs due to a decrease in the level of activity. Therefore the primary goal of this research is to investigate the issue of cost stickiness in selling, General and Administrative costs in TSE. Investigation the relationship between agency costs and Selling, General and Administrative costs stickiness is another goal of this research.
The results of this study are based on a sample of 145 listed companies in TSE for a seven-year period; during the years 1386 to 1392. These results suggest that while there is an increase of %1 in selling, General and Administrative costs for an increase of %1 in the volume of sales, there is a decrease of %0.32 in the Selling, General and Administrative costs for the same amount of decrease in the volume of sales. In this research, the relationship between agency costs and Selling, General and Administrative costs stickiness were also investigated. The results show that, there is no significant relationship between free cash flow, CEO tenure and directors' bonus (as variables for measuring agency costs) with Selling, General and Administrative costs stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • costs stickiness
  • Selling
  • General and Administrative costs
  • agency costs