تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی رجا

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری روش تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های مناسب هر یک از ابعاد مذکور انتخاب گردید. با نمونه آماری مشتمل بر 86 شرکت طی دوره ی زمانی 1388 تا 1393 بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها، میزان ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها محاسبه شد. برای محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل ضریب منفی چولگی بازده سهام چن و همکاران (2001) استفاده گردید. جهت مطالعه تأثیر ضریب ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام با بکارگیری روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره، یافته های پژوهش نشان داد که بین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و ریسک سقوط قیمت سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the corporate social responsibility and its impact on the Stock Price Crash Risk

نویسنده [English]

  • seyyed ahmad mousavi 1
چکیده [English]

The purpose of research is to identify factors that explain the pattern of reporting and corporate social responsibility and corporate social responsibility influence on the Stock Price Crash Risk. to achieve this goal, Using various aspects of social responsibility theory based on Carroll, Indicators for economic, legal, ethical, environmental and social was considered and Using confirmatory factor analysis, appropriate indicators were selected each dimension. The sample consisted of 86 companies during the period 1388 to 1393 based on data envelopment analysis, the performance was calculated corporate social responsibility. To calculate the stock price crash risk models has a stock return negative coefficient of skewness Chen et al (2001) was used. The performance index of corporate social responsibility to check the effects on the Stock Price Crash Risk based on panel data and multivariate linear regression, the results showed that the fulfillment of corporate social responsibility and risk falling stock prices, there is not a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate social responsibility
  • Stock price crash risk
  • Stock Return Negative Coefficient of Skewness
  • Factor analysis
  • data envelopment analysis