تحلیل آثار اقتصادی فعالیت‌های حسابرسی انجام‌ شده در سطح صنعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی/دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

انتظار بر این است که فعالیت های حسابرسی از طریق ارتقا شفافیت، کیفیت و قابلیت اطمینان گزارشهای مالی و اقتصادی، شرایط تصمیم گیری صحیح تر عاملان اقتصادی را فراهم آورده و منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاههای اقتصادی شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی این امر است که چنین انتظاری تا چه اندازه در خصوص بنگاههای اقتصادی فعال در بخش صنعت ایران محقق شده است.
بدین منظور با استفاده از داده های مرتبط با مخارج انجام یافته جهت خدمات حسابرسی در بخش صنعت طی دوره زمانی 1383 تا 1392 ، تأثیر خدمات حسابرسی بر شاخص های عملکردی بنگاههای فعال در این بخش اقتصادی با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که استفاده از خدمات حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید، نرخ سودآوری، نرخ رشد سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار کارگاههای صنعتی با بیش از ده نفر کارکن دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش در نرخ رشد هزینه های حسابرسی باعث می شود نرخ رشد تولید بنگاههای صنعتی به اندازه 0.33 درصد افزایش یابد. همچنین یک درصد افزایش در هزینه های حسابرسی منجر به 0.04 درصد افزایش در نرخ سودآوری، 0.27 درصد افزایش در سرمایه گذاری ، 0.06 درصد افزایش در کارایی سرمایه گذاری و 0.11 درصد افزایش در بهره وری نیروی کار بنگاههای صنعتی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Economic Effects of Audit Activity in Industry Level

چکیده [English]

It is expected that audit activities enhanc the transparency, quality and reliability of financial reports. So they can provide better condition for more adequaite decition making by economic agents and lead to improve the economic firms' performance. The aim of this paper is to investigate the effects of audit activities on economic firms' performance in Iran manufacturing sector.
In this paper, the effects of audit activities on manufacturing establishment performance variables have been studied using panel data approach during period 2004-2013. The research findings reveal that audit activities have significantly affected the production growth rate, profitability, investment growth, investment efficiency and labor productivity in large manufacturing establishments. According to the findings, 1% increase in audit costs growth rate leads to 0.33% increase in production growth rate. Furthermore, 1% increases in audit costs rate leads to 0.04% increase in profitability, 0.27% increase in incestment, 0.06% increase in investment efficiency and 0.11% increase in labor productivity in manufacturing establishments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audit Activity
 • Production Growth Rate
 • Profitability
 • Investment Efficiency
 • Labor Productivity
 

 1. بلکویی، احمد، (1990)، تئوری حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه، ویرایش اول، چاپ دوم، 1391.
 2. بنی مهد، بهمن ، و علی احمدی، سعید، (1392)، بررسی تحلیلی سودمندی گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه، فصلنامهعلمیپژوهشی دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، 2(6):  29-13.
 3. بیات، علی، و علی احمدی، سعید، (1393)، تاخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) ، 6 : 121-97.
 4. پور حیدری، امید، زارع زاده مهریزی، محمد صادق، و تاکر ، رضا، (1391)،  بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی با توانایی پیشبینی سود از دیدگاه سرمایه گذاران، فصلنامهعلمیپژوهشی دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، 1(4): 25-15.
 5. جبارزاده کنگرلویی، سعید، نجات بخش، حسین، و سلیمانی ، بهزاد، (1390)، اهمیت حسابرسی داخلی: گامی در جهت افزایش قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی ، فصلنامه حسابدار رسمی، 28(16):  84-76.
 6. حاجی ها، زهره ، و سبحانی ، ندا، (1392)، بررسی  تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 4(14):  146-129.
 7. حساس یگانه،  یحیی، و  مداحی، آزاده، (1388)، اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت در صورت های مالی،  پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 1(4): 76-49. 
 8. دارایی، رویا،  و خوش خلق، ایرج (1390)، ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 3(11) :  131-109.
 9. رحمانی نصرآبادی، محمد، (1387)، عوامل موثر بردقت سود پیشبینی شده توسط شرکتها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی دانشگاه مازندران.
 10. سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران(سالهای 1369تا 1387).
11. سجادی، سیدحسین، و جامعی، رضا، (1382)، سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی، بررسی های حسابداری و حسابرسی،  10(34): 149-129.

12. سجادی، سیدحسین، و ناصح،  لادن، (1382)، سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 10(33): 91-65.

13. صلاحی نژاد،  مریم ، و سعادت، شهرزاد، (1393)، تأثیر اعتبار حسابرسی در جذب کمک های بلاعوض در مؤسسات غیرانتفاعی(شهرداری ها(، فصلنامهعلمیپژوهشی، دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، 3(9):  90-79.

14. علوی طبری،  سید حسین، و بشیری منش،  نازنین، (1392)، اثر کیفیت حسابرسی و تغییر حسابرس بر بازار سرمایه، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(6): 75-65.

15. فلاحی، فیروز، و دهقانی، علی،(1389)، ارزیابی تأثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری بخش صنعت ایران( رهیافت داده های تابلویی پویا)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1(1):  30-9.

16. والاس، وندا، (1980)، نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت، حامی امیر اصلانی، تهران ، انتشارات سازمان حسابرسی.

17. وکیلی فرد، حمیدرضا،  طالب نیا، قدرت اله، و  نادری پور، مریم، (1390)، اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدید نظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهشنامهحسابداریمالیوحسابرسی،3(12): 55-25.  

 

18. Ahmed, A.S., Stephanie, J.R., and Tse, S., (2008), Audit quality, alternative monitoring mechanisms, and cost of capital: an empirical analysis, www.ssrn.com.

 

19. Chen, H., Lobo, J.Z., and Wang, Y. G., (2010), Effect of audit quality on earning management and cost of equity capital: evidence from China. http: //ssrn.com/abstract=1105539.

 

20. Fernando, G.D., Elder, R.J. and Abdel-Meguid, A.M., (2008), Audit quality attributes, client size and cost of capital. http: //ssrn.com/ abstract =817286.

 

21. Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. and Schipper, K., (2005), The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting & Economics. 39 (2): 295-327.

22. Freeman, R., (2008), Labour Productivity Indicators, OECD, Division of Structural Economic Statistics.

 

23. Hussainey. K., (2009), The impact of audit quality on earnings predictability, Managerial Auditing Journal, 24(4):340-351.

 

24. Landsman, F., (2009), The effect of annual earnings announcements on equity value,www.ssrn.com.

 

25. Latham, C.K., Linville, M., (1998), A review of the literature in audit litigation, Journal of Accounting Literature, 17: 175-213.

 

26. Levit, A., (1998), The importance of high quality accounting standards, Accounting Horizons, 12: 79-82.

 

27. Menon, K., Williams, D., (2010), Investor reaction to going concern audit reports. The Accounting Review. 85(6):2075-2105.

 

28. Sami, H., Zhou, H., (2008), Do auditing standards improve the accounting disclosure and information environment of public companies? Evidence from the emerging markets in China, The International Journal of Accounting, 43: 139-169.

 

29. Titman, S., (2008), The relationship between with the fair value of share, Journal of Accounting and Economic,.102(3):159-172.

 

30. Verdi, R. S., (2006), Financial Reporting Quality and Investment Efficiency, Working paper, University of Pennsylvania.

 

31. Watts. R. L., (2007), An empirical test of the effect of capital structure on profitability, Journal of Finance, 46 (2): 1-19.

 

32. Zhou, H., (2007), Auditing standards increased accounting disclosure and information asymmetry: evidence from an emerging market, Journal of Accounting and Public Policy, 26: 584-620.