بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

2 عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

حسابرسی با کیفیت بالا، اعتبار اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد و به استفاده‌کنندگان به خصوص سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به همین دلیل کیفیت حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و شرکا حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 141 شرکت بین سال‌های 1386 تا 1392 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تخصص موسسه حسابرسی و تجربه شرکا با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، همچنین بین اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در این پژوهش رابطه معناداری بین سابقه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Relationship between Characteristics of Audit Institutions and Audit Partners with Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Bagher shamszadeh 1
  • Asghar Seif 2
  • Hassan Davodabadi Farahani 3
1 Faculty member of economics and social science, Bu Ali Sina University
2 Faculty member of statistics department, Bu Ali Sina< Hammadan
3 Accounting graduate student, Bu Ali Sina, University
چکیده [English]

Auditing with high quality improves the credibility of accounting information provided by companies and gives opportunity to the users, particularly investors, for analyzing financial situation and financial function of such companies with high reliability. For this reason, the quality of auditing is of great importance. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between the characteristics of audit firms as well as audit partners and audit quality. The population of the study consists of companies listed in Tehran Stock Exchange. To test the hypothesis, we used relevant information about 141 companies during the period of 2007-2013. The information was examined using multiple regressions analysis and Eviews software. Results show that there is a significant positive relationship between specialism of audit firm as well as partners' experience and audit quality. Also there is a significant negative relationship between audit firm size and audit quality. Finally, there is no significant relationship between audit firm reputation and audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit institution characteristics
  • Audit partners expertise
  • Accruals items
  • audit quality