بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر رویدادهای واقعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش، اثرات سطح افشای داوطلبانه بر انواع مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود مبتنی بر رویدادهای واقعی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه­گیری سطح افشای داوطلبانه چک­لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی­پور و همکاران (1388) تعدیل شده، مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه‌ای از نتایج مهم تاریخی، آماره‌های کلیدی غیرمالی، اطلاعات بخش‌ها، اطلاعات پیش­بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین، متغیر وابسته، مدیریت سود می‌باشد که برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر رویدادهای واقعی از روش رویچودهری (2006) و برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل کازنیک (1999) که توسط بهارمقدم و کوهی (1389) با توجه به محیط اقتصادی ایران، تعدیل شده، به‌کار گرفته شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از بررسی 121 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1390 بیانگر آن است که بین سطح افشای داوطلبانه با انواع مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر در شرکت‌های با سطح افشای داوطلبانه بالاتر، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود مبتنی بر رویدادهای واقعی کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of the Level of Voluntary Disclosure on the Accrual-Based Earnings Management and Real Earnings Management of the Companies Listed

نویسندگان [English]

 • Shokrollah Khajavi 1
 • Vahid AlizadehTalatapeh 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the impacts of the level of voluntary disclosure on the accrual-based earnings management and real earnings management. In this paper, the independent variable is the level of voluntary disclosure and Botosan (1997) check list which has been adjusted by kashanipour et al. (2009) was utilized to measure level of voluntary disclosure. The check list consists of 71 indices through six section of background information, the summery of historical results, key non-Financial Statistics, segments information, projected information and management discussion and analysis. Moreover, the dependence variable is earnings management. To determine real earnings management, Roychowdhury Model (2006) and accrual-based earnings management used the Kasznik Model (1999) that modified by Bahar Moghadam and Koohi (2010) have been applied. To test research hypotheses multivariate regression with panel data is utilized. The statistical sample of the research includes 121 firms during the years of 2004 to 2012. The results of analysis the research hypotheses show that there is a negative significant relationship between the level of voluntary disclosure and earnings management. In other words, when the level of voluntary disclosure increase, the real earnings management and accrual-based earnings management will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Level of Voluntary Disclosure
 • Real earnings management
 • Accrual-based Earnings Management
 

 1. انصاری، عبدالمهدی؛ دری سده، مصطفی و شیرزاد، علی (1392)، بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  فصلنامه حسابداری مدیریت، 6(19): 78-61.
 2. بهارمقدم، مهدی؛ و کوهی، علی (1389)، بررسی نوع مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری،1(2): 93-75.
 3. خدامی پور،احمد؛ و محرومی، رامین (1391)، تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم، فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداریمدیریت، 5(14): 12-1.
 4. سعیدی، علی؛ حمیدیان، نرگس و ربیعی، حامد (1392)، رابطه بین فعالیت‌های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  فصلنامه حسابداری مدیریت، 6(17): 58- 45.
 5. عالی­ور، عزیز (1365)، افشا در گزارشگری مالی، چاپ اول، تهران: مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه.
 6. کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی و پارچینی پارچین، سید مهدی (1388)، رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف، فصلنامه­­ی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 16(57): 85-100.
 7. کاظم نژاد، مصطفی (1389)، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 8. ملانظری، مهناز؛ و کریمی، ساناز (1386)، بررسی رابطه بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14(47): 100-83.
 9. ناظمی اردکانی، مهدی (1389)، مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود، فصلنامه حسابدار رسمی، 1(8): 119-114.
10.نمازی، محمد (مترجم) (1389)، پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش­شناختی، چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

11.نوروش، ایرج؛ و حسینی، سیدعلی (1388)، بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به‌موقع بودن) و مدیریت سود، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(55): 134- 117.

 

 1. Albrecht, W. D. and Richardson, F. M. (1990). “Income smoothing by economy sector.” Journal of Business Finance and Accounting, 17(5): 713-730.
 2. Barth, M.; Landsman, W.; and M. Lang (2007). “International accounting standards and accounting quality.”  http://ssrn.com, Available online 15 April 2012.
 3. Botosan, C. (1997). “Disclosure level and the cost of equity capital.” Accounting Review, 72(3): 323-349.
 4. Carlson, S. J. and Bathala, C. T. (1997). “Ownership differences and firms income smoothing behavior.” Journal of Business Finance and Accounting, 24(2): 179-197.
 5. Chapman, Craig J. (2011). “The Effects of Real Earnings Management on the Firm, Its Competitors and Subsequent Reporting Periods”. working paper. Kellogg School of Management.
 6. Cohen, D.; P. Zarowin (2008). “Economic consequences of real and accrual-based earnings management activities.” Working Paper, New York University.
 7. Cohen, D.; P. Zarowin (2009). “Earnings management and excess investment: Accrual-based versus real activities.” Working Paper, New York University.
 8. Davidson, S.; C.P. Stickney; R.L. Weil (1987). “Accounting: The language of business.” 7th edition, T. Horton Publisher.
 9. Dechow P., Sloan G., and Sweeney A. (1995). “Detecting earnings management.”The Accounting Review, 70(2): 193-225.
 10. Deegan, C. and J. Unerman (2006). Financial Accounting Theory. European Edition, McGraw-Hill, Maidenhead, Berkshire.
 11. Garcia, J.M, and G.Beatriz and F.Penalva (2012). Accounting conservatism and the limits to earnings management. http://ssrn.com/ abstract.
 12. Gietzmann, M. and M. Trombetta (2003). “Disclosure interactions: accounting policy choice and voluntary disclosure effects on the cost of raising outside capital.” Accounting & Business Research, 33(3): 187-205.
 13. Gigler, F. (1994). “Self-enforcing voluntary disclosures.” Journal of Accounting Research, 32(2): 224-41.
 14. Gunny, K. (2005). “What are the consequences of real earnings management?” Working Paper, University of California, Berkeley.
 15. Healy, P and Wahlen, J.(1999). “A review of the earnings management literature and its implications for standard setting.” Accounting Horizons, 13(4): 365-384.
 16. Hendriksen, E. S. and M. F. Van Breda (1992). Accouuting Theory, 5th edition.United States of America: IRWIN. Inc.
 17. Iatridis, G. and P. Alexakis (2012). “Evidence of voluntary accounting disclosures  in the Athens Stock Market.” Review of Accounting and Finance, 11(1): 73 - 92.
 18. Jensen, M. A. (2002). “Disclosure Level and cost of capital: Evidences from Danish financial market”. Master thesis, supervisor: Thomas Plenborg, Copenhagen Business School.
 19. Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976). “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.
 20. 31.                                                                                                                                                                                                                                   Jones J. (1991). “Earnings management during import relief investigations.” Journal of Accounting Research, 29(2): 193-228.
 21. Kasznik, R. (1999). “On the association between voluntary disclosure and earnings management.” Journal of Accounting Research, 37(1): 57-81.
 22. Lang, M. and R. Lundholm, (1996). “Corporate disclosure policy and analyst behavior”. The Accounting Review, 71(4): 467–492.
 23. Madhani, M. P. (2009). “Role of voluntary disclosure and transparency in financial reporting.” http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1578792.
 24. Malone, D.; Fries, C.; and T. Jones (1993). “An empirical investigation of the extent of corporate financial disclosure in the oil and gas industry.” Journal of Accounting, Auditing and Finance, 8(3): 249–273.
 25. Meek, G. K.; Roberts, C. B.; and S. J. Gray (1995). “Factors influencing voluntary annual reports disclosures by U.S., U.K and continental European multinationals corporations,” Journal of International Business Studies, 26(3): 555-572.
 26. Noronha, C.; Y. Zeng; G. Vinten (2008). “Earnings management in China: an exploratory study.” Managerial Auditing Journal,  23(4): 367-385.
 27. Raffournier, B. (1995). “The determinants of voluntary financial disclosure by swiss listed companies.” European Accouuting Review, 4(2): 261-280.
 28. Roychowdhury, S. (2006). “Earnings management through real activities manipulation.” Journal of Accounting and Economics, 42(3): 335-370.
 29. Scott, W. R. (1997). Financial Accounting Theory, 3rd edition. United States of America: Prentice-Hall  Inc.
 30. Sweeney, A.(1994). “Debt covenant violation and managers accounting responses..”Journal of Accounting And Economics,. 17(3): 281-308.
 31. Watson, J. (2002). “Comparing the performance of male- and female-controlled businesses: Relating outputs to inputs.” Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3): 91-100.
 32. Watts, R.; J.L. Zimmerman (1990). “Positive accounting theory: A ten year perspective.” The Accounting Review, 65(1): 131-156.
 33. Wolk, H. I.; Dodd, J. L.; and M. G. Tearney (2004). Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment, 6th edition, United States of America: Thomson.
 34. Zang, A.Y. (2007). “Evidence on the tradeoff between real manipulation and accrual manipulation.” Working Paper, University of Rochester.
 35. Zhang, W. (2008). “Real activities manipulation to meet analysts. cash flow forecasts.” Presented at 2008 AAA Annual Meeting, University of Texas at Dallas.