تئوری نمایندگی و حق الزحمه ی حسابرسی مستقل : آزمون فرضیه ی جریان های نقدی آزاد

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر هزینه­های نمایندگی ناشی از فرضیه ی جریان­های نقدی آزاد بر        حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. در این تحقیق از متغیرهای سطح بدهی شرکت، نسبت فرصت های رشد و میزان سود نقدی پرداختی به عنوان متغیرهای مؤثر بر هزینه­های نمایندگی استفاده گردید. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1385 تا 1388 و به صورت الگوی رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج کلی تحقیق، مؤید وجود ارتباط معنادار بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان­های نقدی آزاد شرکت و حق الزحمه ی حسابرسی دارد. نتیجه ی فرضیه های تحقیق نیز نشان داد که بین میزان جریان­های نقدی آزاد شرکت و حق­الزحمه­ی حسابرسی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، شواهد نشان داد در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد زیادی دارند، بین سطح بدهی و حق­الزحمه­ی حسابرسی ارتباط مثبت و معنادار و بین نسبت فرصت های رشد آتی و  حق­الزحمه ی حسابرسی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. افزون بر این رابطه ی بین سود نقدی پرداختی و حق­الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد زیادی دارند، مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agency Theory and Audit Fees; Test of Free Cash Flow Hypothesis*

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the impact of agency cost of free cash flow hypothesis on audit fees. In this paper we employ three variables such as level of debt, growth opportunities ratio and cash payment that were used as variables affecting agency costs. For this purpose, data from companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 2006 to 2009 with pooled data regression were used. The results generally confirm the existence of significant relationship between the agency costs of free cash flows and the company's audit fees. The results of hypothesizes of the study showed that free cash flow of firms and audit fees are positively and significantly related. Also, result showed that the Level of debt used in companies with high free cash flow and audit fees significantly positive and between growth opportunities ratio in companies with high free cash flow and audit fees significantly negative relation were exist. Furthermore, a significant relationship between dividends paid by companies with high free cash flow and audit fees were not established

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Audit fees
  • Free Cash Flow Hypothesis
  • Financial Leverage
  • Future Growth Opportunities
  • Cash Dividends