رابطه ی بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آنها

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

طبق فرضیه ی بازار کارای سرمایه، تعدیلات سنواتی در زمان اعلام نباید حاوی بار اطلاعاتی برای بازار باشد؛ زیرا این اطلاعات از طریق کانال­های متعدد خبری به سرعت در بازار منتشر می­شود و قیمت سهام منعکس­کننده ی این اطلاعات است. اما از آنجا که طبق تحقیقات به دست آمده در ایران، کانال­های خبری مالی مطمئنی وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف بازار کارای سرمایه قرار دارد، انتظار می­رود که تعدیلات سنواتی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران حاوی بار اطلاعاتی باشد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی­های خاص شرکت­ها  و رقم تعدیلات سنواتی است. در این تحقیق از سه متغیر اندازه، بازده سهام و عمر شرکت به عنوان ویژگی­های خاص شرکت­ استفاده شده است. به همین منظور، سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شده و با رگرسیون داده­های ترکیبی برای دوره­ی زمانی بین سال­های 1384 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه­ی شرکت­ها و رقم تعدیلات سنواتی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین رقم تعدیلات سنواتی و بازده سهام شرکت­ها وجود دارد. اما نتایج به دست آمده برای ارتباط بین رقم تعدیلات سنواتی و عمر شرکت معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Specific Characteristics of Firms and Their Prior Period Adjustments

چکیده [English]

This study investigate the relationship between specific characteristics of companies and their prior period adjustments. In this study, three variables such as stock returns, firm size and the specific features of corporate life have been used. Therefore, three hypotheses for this development and the panel data regression for the period time between the years 2005 to 2009 in Tehran Stock Exchange were examined. Findings suggest that positive and significant relationship between stock returns and their prior period adjustments were exist. Also, results show positive and significant correlation between the size of the company and their prior period adjustments. The results for the relationship between prior period adjustments are not significant with age of firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prior Period Adjustments
  • Stocks Return
  • Firm Size
  • Firm Age