ساز وکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

گرچه رقم سود گزارش شده ی شرکت‌ها، جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید، لیکن کیفیت سود، نقش مهمی را در مفید بودن سود در فرآیند تصمیم‌گیری ایفا می‌کند. این پژوهش در صدد سنجش رابطه ی معیارهای کیفیت سود با ساز و کار نظام راهبری شرکتی است. ضمن مطالعه ی پانزده پژوهش و براساس معیارهای مطرح شده در این پژوهش‌ها برای کیفیت سود، ده معیار مشترک که هم مورد توافق اکثریت محققین بوده و هم قابلیت استفاده در بورس اوراق بهادار تهران را داشته باشد انتخاب گردید. نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت در دوره ی زمانی بین سال‌های 1381 تا 1386 است. فرضیه ی اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساز و کار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود است. آزمون فرضیه‌ها بر مبنای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده‌های ترکیبی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حدود 61 درصد تغییرات در کیفیت سود، بر مبنای تغییر در درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سرمایه‌گذاران نهادی تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها