نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30479/jfak.2020.11879.2568

چکیده

هدف: امروزه پایداری شرکتی به عنوان یک رفتار ارزشی و اخلاقی در ارتباط با تصمیم­گیری شرکت­ها درباره موضوعاتی همچون مدیریت منابع انسانی و محیطی، سلامت کاری و روابط اجتماعی است. طبق نظریه چرخه عمر، سازمان ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، در هر یک از مراحل چرخه عمر، رفتار متفاوتی در قبال جامعه و نیز رسیدن به توسعه پایدار، از خود نشان می دهند. لذا هدف این پژوهش بررسی سطح عملکرد پایداری شرکتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و بررسی تاثیر عملکرد پایداری شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی و پژوهش­های پس-رویدادی است و همچنین از منظر هدف پژوهش کاربردی محسوب می شود. در این پژوهش تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از تحلیل کوواریانس و رگرسیون حداقل مربعات بهره­گیری شده است.
یافته­ها: نتایج نشان داد که سطح عملکرد پایداری در طی مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و عملکرد پایداری شرکت در مرحله بلوغ چرخه عمر به اوج خود می رسد. از سوی دیگر عملکرد پایداری شرکتی در مراحل رشد و بلوغ اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی دارد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته های پژوهش، هر چه شرکت­ها به مرحله رشد و بلوغ نزدیک تر می شوند، به منظور ایجاد مزیت رقابتی، کسب مشروعیت اجتماعی و نیز استفاده بهینه از منابع به اقدامات پایداری روی آورده و این امر موجب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای شرکت­ها می شود.
دانش­افزایی: دستاورد پژوهش حاضر این است که بینش ارزشمندی را در زمینه‌ی توسعه مبانی نظری پایداری شرکتی و سودمندی عملکرد پایداری شرکتی در مسیر ارزش‌آفرینی شرکت‌ها فراهم می‌نماید. جنبه نوآوری این پژوهش بکار­گیری نظریه چرخه عمر شرکت در عملکرد پایداری شرکتی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Sustainability Performance on Economic Value Added Over the Corporate Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Vahid Amin 1
  • S.Hasan Salehnezhad 2

1 Department of Accounting, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran,

2 Department of Accounting, Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective:Today, corporate sustainability as a value and ethical behavior is related to firms' decisions on issues such as human and environmental resource management, occupational health, and social relations.According to the life cycle theory, firms behave differently in the face of society and achieve to sustainable development at each stage of the life cycle, due to the resources at their disposal. Therefore, the aim of this study was to investigate the level of corporate sustainability performance(CSP) at different stages of the corporate life cycle(CLC) and also the impact of CSP on economic value added(EVA) during the CLC stages.
Method: This study is the descriptive research and is type of post-event research.This study is also applied research in terms of purpose. In this study we surveyed 91 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2017. In this study, we used ANCOVA and LS regression to test the hypotheses.
Results: The results indicate that the level of CSP varies at different stages of the CLC, and CSP reaches a peak in the maturity stage of CLC.On the other hand, the results showed that CSP has a significant positive effect on EVA in growth and maturity stages.
Conclusion: According to the research findings, firms engage in corporate sustainability activities to create competitive advantage, gain social legitimacy, and optimal use of resources when they reach the stage of growth and maturity.
Contribution: The result of this study is that by examining the relationship between CSP and EVA over the life cycle of the company, it provides valuable insights into the development of the theoretical foundations of CSP and the usefulness of CSP in the path of corporate value creation.The innovation aspect of this Study is the application of firm life cycle theory to CSP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Life Cycle
  • Corporate Sustainability Performance
  • Economic Value Added
  • Resource-Based Theory
  • Stakeholder Theory

 

1. امین، وحید؛ فغانی ماکرانی، خسرو؛ ذبیحی، علی. (1397). مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی، ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش شرکت.دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی، 4(2): 75-92.

2. حجازی، رضوان و حسینی، عارفه.(1385). مقایسهرابطهارزشافزودهبازاروارزشافزودهاقتصادیبامعیارهایحسابداریدربورساوراقبهادار. پژوهشنامهاقتصادی، 6 (23): 237-262.

3. جامعی رضا، عزیزی بنیامین، کرمی رعنا.(1398). بررسی تأثیر چرخه عمر بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها با توجه بر نقش تعدیگر منابع و قابلیت های مالی سازمانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۴ (۷)، ۲۴۱-۲۶۹.

4. دارابی رویا، وقفی سید حسام، سلمانیان مریم.(1395). بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. 1(2): ۱۹۳-۲۱۳.

5. دستگیر، محسن و همتی، احمد (1397). مطالعهرابطهبینمسئولیتاجتماعیوچرخهعمرشرکتهایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهران، فصلنامهعلمیتخصصیمدیریت،حسابداریواقتصاد،2(1): 9-23.

6. کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده، سید کریم و حقیقت، حمید.(1397) تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیار های حسابدار، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 10(1): 181-210.

7. کرمی، غلامرضا و آخوندی، امید.(1395). چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (52)، 29-51.

8. گرمسیری، صدیقه؛ وکیلی فرد، حمید رضا و طالب نیا، قدرت اله (1396)، بررسی اثر کیفیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها، ویژگی های حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی و شهرت اجتماعی شرکت ها. فصلنامه حسابداری مدیریت، 10(35): 31-43.

9. مشایخی, بیتا و حاجی عظیمی, فرزاد. (1397). اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل چرخه عمر. پژوهش های تجربی حسابداری، 7(3): 29-54.

 

 

1. Abdurachman, A., & Gustyana, T. (2019). Analisis pengaruh corporatie social responsibility CSR) Terhadap Economic Value Added (EVA) Dan market vakue added  (MVA). JIM UPB, 7(1): 107-111.

2. Adams, C. and Zutshi, A. (2004), Corporate Social Responsibility: Why Business Should Act Responsibly and Be Accountable. Australian Accounting Review, 14(34): 31-39.

3. Al-Hadi, A., Chatterjee, B., Yaftian, A., Taylor, G., Hasan, MM. (2019) Corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle. Evidence from Australia. Accounting & Finance, 59(2):961-989.

4. Ameer, R. & Othman, R. (2012). Sustainability Practices and Corporate Financial Performance: A Study Based on the Top Global Corporations. J Bus Ethics,108: 61-79.

5. Amin, V., Faghani, k. and Zabihi, A. (2018). The Study of the Relationship Between Government Firms, Dimensions of Corporate Sustainability Performance and Firm Value. Governmental Accounting, 4(2): 75-92.(In Persian)

6. Antonia García-Benau, M., Sierra-Garcia, L. and Zorio, A. (2013), “Financial crisis impact onsustainability reporting”, Management Decision, 51(7): 1528-1542.

7. Berger, A., Udell, G., (1998). The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. J. Bank.Finance, 22(6): 613–673.

8. Bhandari, A. and Javakhadze, D. (2017), “Corporate social responsibility and capital allocationefficiency”, Journal of Corporate Finance, 43(1): 354-377.

9. Black EL (1998) Life-cycle impacts on the incremental value-relevance of earnings and cash flow measures. J Financ Statement Anal, 4:40-57.

10. Buhr, N. (1998). Environmental performance, legislation and annual report disclosure: the case of acid rain and Falconbridge. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11(2): 163-190.

11. Campbell, J.L., (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Acad. Manage.Rev. 32(3): 948–967.

12. Chih, H.L., Chih, H.H., Chen, T.Y., (2010). On the determinants of corporate social responsibility: international evidence on the financial industry. J. Bus. Ethics .93(1): 115–135.

13. Darabi R, Vaghfi S H, Salmanian M. (2017). Relationship between social responsibility reporting with company value and risk for companies registered in Tehran Stock Exchange. Aapc,1(2) :193-213. (In Persian)

14. Dastghir, M.,  Hemati, A.(2018). Study of the relationship between social responsibility and life cycle of companies accepted in Tehran Stock Exchang. Specialized Journal of Management, Accounting and Economics, 2(1): 9-23.(In Persian)

15. Dickinson, V. (2011) Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. Account Rev,86(6):1969-1994.

16. Diebecker, J. & Sommer, F. (2017) The impact of corporate sustainability performance on information asymmetry: the role of institutional differences. Rev Manag Sci, 11: 471-517.

17. Diebecker, J., Rose, C., & Sommer, F., (2017) Corporate Sustainability Performance Over the Firm Life Cycle: Levels, Determinants, and the Impact on Accounting Performance. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084601 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3084601

18. Dodge. HR, Robbins. J (1992) An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival. J Small Bus Manag, 30(1): 27-37.

19. Eccles, R.G., Ioannou, I. and Serafeim, G., (2014). The impact of corporate sustainability onorganizational processes and performance. Management Science, 60(11):2835-2857.

20. Elsayed K, Paton D, (2009). The impact of financial performance on environmental policy: Does firm life cycle matter?, Bus Strateg Environ, 18(6):397-413.

21. Espahbodi, L., Espahbodi, R.,  Juma, N. &  Westbrook,A. (2018). Sustainability priorities, corporate strategy, and investor behavior. Rev Finance Econ. 37(1): 149-167.

22. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman/ Ballinger (Harper Collins).

23. Garmsiri, S., Vakilifard, H. R., Talebnia, G.(2017). Examine the influence of corporate social responsibility reporting quality and corporate governance characteristics and financial performance on corporate social reputation of Tehran Stock Exchange listed firms. Accounting Management, 10(35): 31-43.(In Persian)

24. Ge, W. and Liu, M. (2015), “Corporate social responsibility and the cost of corporate bonds”, Journal ofAccounting and Public Policy, 34(6): 597-624.

25. Hasan, M. M., and A. Habib, (2017), Corporate life cycle, organizational financialresources and corporate social responsibility, Journal of Contemporary Accounting &Economics, 13(1): 20–36.

26. Hasan, M. M., M. Hossain, and A. Habib, (2015), Corporate life cycle and cost of equity capital. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1): 46–60.

27. Hejazi, R., Hoseyni, A.(2006). The Comparison Between Market Value Added (MVA) and Economic Value Added (EVA) with the Accounting Standards in Tehran Stock Exchange (TSE). Economics Research, 6(23): 237-262. (In Persian)

28. Helfat, C.E., Peteraf, M.A., (2003). The dynamic resource-based view: capability lifecycles. Strategic Manage. J. 24 (10): 997–1010.

29. Ioannou, Ioannis and Serafeim, George, (2019). Corporate Sustainability: A Strategy? Harvard Business School Accounting & Management Unit, Working Paper, 19-065.

30. Islam,M. S., Tseng, M. L. &  Karia, N. (2019). Assessment of corporate culture in sustainability performance using a hierarchical framework and interdependence relations. Journal of Cleaner Production, 217: 676-690.

31. Jamei R, azizi B, karami R. (2019). Investigating the Impact of Company Life Cycle on Corporate Social Responsibility with Emphasis on Financial Resources in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. AAPC. 4 (7):241-269. (In Persian)

32. Jawahar I.M., McLaughlin G.L. (2001). Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life cycle approach. Academy Manag Rev, 26(3):397-414.

33. Jensen MC (1986) Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. Am Econ Rev, 76(2):323-329.

34. Karami, GH. And Akhoondi, O. (2017). Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capital. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52), 37-60. (In Persian)

35. Kolk, A. and Pinkse, J. (2010), The integration of corporate governance in corporate social responsibility disclosures. Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, 17(1): 15-26.

36. Kordestani, G., ghaderzadeh, S., haghighat, H. (2018). Impact of social responsibility disclosure on accounting, economic and market based Measures Of corporate performance evaluation. Journal of Accounting Advances , 10(1): 181-210.(In Persian)

37. Lin, C.H., Yang, H.L. and Liou, D.Y. (2009), “The impact of corporate social responsibility onfinancial performance: evidence from business in Taiwan”, Technology in Society, 31(1):56-63.

38. Lourenço, Isabel & Branco, Manuel. (2013). Determinants of corporate sustainability performance in emerging markets: The Brazilian case. Journal of Cleaner Production. 57: 134-141.

39. Mackenzie, C. (2007). Boards, incentives and corporate social responsibility: The case for a change of emphasis. Corporate Governance: An International Review, 15(5): 935–943.

40. Mashayekhi, B., Haji Azimi, F. (2018). Managerial Ability and Company Performance in Life Cycle Stages. Empirical Research in Accounting, 7(3): 29-54. (In Persian)

41. Matten D., and Moon J. (2008). "Implicit" and "Explicit" CSR. A Conceptual Framework for a ComparativeUnderstanding of Corporate Social Responsibility. Acad Manag Rev, 33(2):404-424.

42. Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. Journal of Management and Governance, 16(3): 477–509.

43. Ng, A. C. and Rezaee, Z. (2015), Business sustainabilityperformance and cost of equity capital. Journal of CorporateFinance, 34:128-149.

44. Orlitzky M, Schmidt FM, Reynes SL (2003) Corporate social and financial performance: a meta-analysis. Organ Stud, 24(3):403-441.

45. Paech, N., & Pfriem, R. (2004). Konzepte der Nachhaltigkeit von Unternehmen. TheoretischeAnforderungen und empirische Trends [Concepts of sustainability for companies. Theoretical demandsand empirical trends]. Oldenburg, Germany: Oldenburg University.

46. Pradit Withisuphakorn & Pornsit Jiraporn (2016) The effect of firm maturity on corporate social responsibility (CSR): do older firms invest more in CSR?, Applied Economics Letters, 23(4): 298-301.

47. Rezaee, Zabihollah, (2017) Corporate Sustainability: Theoretical and Integrated Strategic Imperative and Pragmatic Approach. The Journal of Business Inquiry, 16(1):60-87.

48. Rezaee,Z. Homayoun. S. (2014). Integrating Sustainability Educationin to Business Curriculum:An Analysis of Existing Syllabi. Journal of Business and Economics. 5(10): 1877-1891.

49. Richardson, S., (2006). Over-investment of free cash flow. Rev. Acc. Stud. 11 (2/3): 159–189.

50. Rodríguez-Bolívar, M., Garde-Sánchez, R., & López-Hernández, A. M. (2015). Managers as drivers of CSR in state-owned enterprises. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (5): 777-801.

51. Sørensen JB (2002) The Strength of Corporate Culture and the Reliability of Firm Performance. Admin Sci Quart, 47(1):70-91.

52. Stewart, R, Fantke, P, Bjørn, A, et al. (2018). Life cycle assessment in corporate sustainability reporting: Global, regional, sectoral, and company‐level trends. Bus Strat Env,27(8): 1751– 1764. 

53. Tomsic, N., Bojnec, S. and Simci, B.(2015). Corporate sustainability and economic performance in small and medium sized enterprises. Journal of Cleaner Production, 108: 603-612.

54. Wernerfeld, B. (1984) A Resource-based View of the Firm. Strateg Manag J, 5(2):171-180.