توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

10.30479/jfak.2020.10079.2408

چکیده

هدف: توانایی مدیریت فراتر از ویژگی‌های اقتصادی شرکت، تاثیر بسزایی در گزارش‌های مالی شرکت‌ها و کیفیت محیط اطلاعاتی آن‌ها دارد. لذا این پژوهش به بررسی اثر توانایی مدیر بر کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت‌ها می‌پردازد.
روش:در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و همچنین، از مدل ارائه شده توسط فخاری و رضائی پیته نوئی (1396) نیز برای اندازه‌گیری کیفیت محیط اطلاعاتی استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 485 سال - شرکت که طی سال‌های 1392 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفت.
یافته‌ها:مطابق با پیش‌بینی نظریه علامت‌دهی،نتایج نشان می‌دهد که توانایی مدیریت موجب بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت‌ها می‌گردد. علاوه براین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت بیانگر آن بود که استفاده از معیارهای جایگزین برای سنجش توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت تاثیری روی نتایج پژوهش حاضر نداشته و یافته‌های پژوهش از استحکام برخوردار است.
نتیجه­گیری: مدیران توانمند به دلیل آگاهی بیشتری که نسبت به وضعیت کسب و کار، صنعت و شرایط اقتصادی شرکت‌های خود دارند از عملکرد بهتری برخوردارند و از طریق اعمال شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی و محیط اطلاعاتی شرکت، انگیزه زیادی برای اعلان عملکرد برتر خود به ذینفعان دارند.
دانش­افزایی: یافته‌های پژوهش می‌تواند خلاء تحقیقاتی موجود در این حوزه را پوشش داده و برای مدیران، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران بازار سرمایه در امر تصمیم‌گیری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Corporate Information Environment Quality

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei Pitenoei (Ph.D) 1
  • Mehdi Safari gerayli 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Department of accounting, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran.
چکیده [English]

Purpose:Managerial ability goes beyond the corporate economical characteristics, and hence exerts considerable effect on financial reporting transparency and information environment quality. The purpose of this study is to analyze whether managerial ability influences corporate information environment quality.
Methods: In this study, the model developed by Damirjan et al. (2012) is employed to measure managerial ability, and the model designed by Fakhari and Rezaei Pitenoei (2017) is also adopted to measure corporate information environment quality. The research hypothesis is built on a sample of 485 firm-year listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2017 and then tested using multivariate regression model using panel data.
Results: Following signaling theory, the results reveal that managerial ability improves corporate information environment quality. Also, the results of the sensitivity test indicate that the substitution of an alternative measure for managerial ability and information environment quality does not influence the major results, thereby confirming the robustness of the results.
Conclusion: More able managers have better performance due to their greater awareness of their business, industry, and business environment, and are more likely to be interested in communicating their superior performance through more transparency in corporate financial reporting and information environments.
Contribution:The findings of this study not only fill the gap in the field, but also help managers, investoes and capital market regulators make informed decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial ability
  • Financial Reporting Transparency
  • Information Environment Quality
 

 

1.    پورحیدری، امید و کوپائی حاجی، مهدی، (1389)، پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(1): 33-46.

2.    حسنی القار، مسعود و شعری آناقیز، صابر، (1396)، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی، دانش حسابداری، 8(28): 107- 134.

3.    حسنی القار، مسعود و مرفوع، محمد، (1396)، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(23): 103- 129.

4.    صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته‌نوئی، یاسر، (1397)، توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی، دانش حسابداری، 9(2): 191-218.

5.    فخاری، حسین و رضائی پیته‌نوئی، یاسر، (1396)، ارائه مدلی برای سنجش محیط اطلاعاتی شرکت، حسابداری مالی، 9(33): 121-147.

6.    فخاری، حسین و رضائی پیته‌نوئی، یاسر، (1397)، تاثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت، حسابداری مدیریت، 11(36): 63-79.

7.    فخاری، حسین و فلاح محمدی، نرگس، (1388)، بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ تحقیقات حسابداری، 1(4): 148-163.

8.    کمالی منفرد، شیما و علی احمدی، سعید، (1396)، تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، دانش حسابداری، 1(28): 135-154.

9.    وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ طالب نیا، قدرت اله و کیانی، مهرداد، (1389)، بررسی رابطۀ میزان سهام شناور آزاد با ایجاد حباب قیمتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 4: 67-87.

 

References

1.Abernathy, J. L., Kubick, T. R., and Masli, A. (2018). Evidence on the Relation between Managerial Ability and Financial Reporting Timeliness. International Journal of Auditing, 22(2): 185-196.

2.Aggarwal, R., Cao, J., and Chen, F. (2012). Information environment, dividend changes, and signaling: evidence from ADR firms. Contemporary Accounting Research, 29(2): 403-431.

3.Armstrong, C. S., Core, J. E., Taylor, D. J., and Verrecchia, R. E. (2011). When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital? Journal of Accounting Research, 49(1): 1-40.

4.Armstrong, C. S., Core, J. E., and Guay, W. R. (2012). When Do Independent Directors Improve Firms’ Information Environments? Working Paper, In the Wharton School, University of Pennsylvania.

5.Attig, N., Fong, W. M., Gadhoum, Y., and Lang, L. (2006). Effects of large shareholding on information asymmetry and stock liquid. Available at Http://elsevier.com/locate/jbf.

6.Baik, B. O. K., Farber, D. B., and Lee, S. S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 28(5): 1645-1668.

7.Baik, B., Brockman, P. A., Farber, D. B., and Lee, S. (2018). Managerial Ability and the Quality of Firms’ Information Environment. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 33(4): 506-527.

8.Bentley-Goode, K. A., Omer, T. C., and Twedt, B. J. (2018). Does business strategy impact a firm’s information environment? Journal of Accounting Auditing and Finance, in press.

9.Bhattacharya, N., Desai, H., and Venkataraman. K. (2013). Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry? Evidence from Trading Costs.Contemporary Accounting Research, 30(2): 482-516.

10.  Bonsall, S. B., Holzman, E. R., and Miller, B. P. (2017). Managerial ability and credit risk assessment. Management Science, 63(5): 1425–1449.

11.  Cai, J., Liu, Y., Qian, Y., and Yu, M. (2015). Information Asymmetry and Corporate Governance. Available at Http://ssrn.com/.

12.  Cho, C., Halford, J. T., Hsu, S., and Ng, L. (2016). Do managers matter for corporate innovation? Journal of Corporate Finance, 36: 206-229.

13.  Demerjian, P. R., Lev, B., and McVay, S. E. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7): 1229-1248.

14.  Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., and McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2): 463-498.

15.  Dou, Y., Hope, O., Thomas, W., and Zou, Y. (2015). Blockholder exit threats and financial reporting quality. Working paper, University of Toronto.

16.  Dyreng, S. D., Hanlon, M., and Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The Accounting Review, 85(4): 1163-1189.

17.  Fakhari, H., and Fallah Mohammadi, N. (2010). The impact of information disclosure on stock liquidity in Tehran Stock Exchange. Accounting Research Quarterly: 1(4), 148-163 (In Persian).

18.  Fakhari, H., and Rezaei Pitenoei, Y. (2017). Explaining a model for measuring corporate information environment. Financial Accounting Quarterly, 9(33): 121-147 (In Persian).

19.  Fakhari, H., and Rezaei Pitenoei, Y. (2017). The impact of audit committee and its characteristics on the firms’ information environment. Iranian Journal of Management Studies, 10(3): 577-608.

20.  Fakhari, H., and Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Impact of Audit committee on the Companies Information Environment. Management Accounting, 11(36): 63-79 (In Persian).

21.  Francis, B. B., Hasan, I., and Yun, Z. (2013). Managerial style and bank loan contracting, Bank of Finland Research Discussion Papers.

22.  García-Meca, E., and García-Sanchez, I-M. (2017). Does managerial ability influence the quality of financial reporting?European Management Journal, 36(4): 544-557.

23.  Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. 5th edition. New York: Mc Graw-Hill.

24.  Hambrick, D., and Mason, P. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review. 9(2): 193–206.

25.  Hasan, M, M. (2018). Readability of Narrative Disclosures in 10-K Reports: Does Managerial Ability Matter? European Accounting Review,DOI: 10.1080/09638180.2018.1528169

26.  Hasani Alghar, M., and Marfou, M. (2017). The impact of managerial ability on dividend policy. Journal of Empirical Researches in Accounting, 6(23): 103-129 (In Persian).

27.  Hasani Alghar, M., and Sheri Anaghiz, S. (2017). Examination of the effects of the managerial ability on tax avoidance. Journal of Accounting Knowledge, 8(28): 107-134 (In Persian).

28.  Hung, M., Li, X., and Wang, S. (2015). Post-earnings-announcement drift in global markets: Evidence from an information shock. Review of Financial Studies, 28(4): 1242-1283.

29.  Kamali Monfared, Sh., and Ali Ahmadi, S. (2010). Effects of managerial ability on tax avoidance and market value, using data envelopment analysis method. Journal of Accounting Knowledge, 1(28): 135-154 (In Persian).

30.  Karamanou, I., and Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of Accounting Research, 43(3): 453-486.

31.  Koester, A., Shevlin, T., and Wangerin, D. (2016). The role of managerial ability in corporate tax avoidance. Management Science, 63(10): 3147-3173.

32.  Krishnan, G.V., and Wang, C. (2015). The relation between managerial ability, and audit fees and going concern opinion. Auditing Journal Practice & Theory, 34(3): 139–160.

33.  Leary, M. T., and Roberts, M. R. (2008). The pecking order, debt capacity, and information asymmetry. Working Paper, Cornell University.

34.  Leverty, J. T., and Grace, M. F. (2012). Dupes or incompetents? An examination of management's impact on firm distress. Journal of Risk and Insurance, 79(3): 751-783.

35.  Liao, C. H. (2009). Does corporate governanc reduce information asymmetry of intangibles? Ph.D Dissertation, Available at Http://proquest.umi.com.

36.  Milbourn, T. (2003). CEO ability and stock-based compensation. Journal of Financial Economics, 68: 233-262.

37.  Mohd, E. (2005). Accounting for Software development costs and information asymmetry. The Accounting Review, 80(4): 1211-1231.

38.  Paprocki, C., and Stone, M. S. (2004). Is the quality of critical accounting policy disclosures lower for companies with high information asymmetry? Working Paper, Available at Http://papers.ssrn.com/.

39.  Pourheydari, O., and Koopaeehaji, M. (2010). Predicting of firms financial distress by use of linear discriminant function the model. Journal of Financial Accounting Research, 2(1): 33-46 (In Persian).

40.  Safari Gerayli, M., and Rezaei Pitenoei, Y. (2017). Managerial ability and financial reporting readability: A test of signaling theory, Journal of Accounting Knowledge, 9 (2), 191-218 (In Persian).

41.  Trueman, B. (1986). Why do managers voluntarily release earnings forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8: 53-71.

42.  Vakilifard, H. R., Talebnia, G., and Kiani, M. (2010). Examination of relation of free float with price bubble in accepted companies at Tehran Stock Exchange. Financial Enginiering and Securities Management (Portfolio Management), 1(4): 67-87 ([In Persian).

43.  Wasan, S., and Boone, J. P. (2010). Do accruals exacerbate information asymmetry in the market? Advances in International Accounting, 26(1): 66-78.