تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

10.30479/jfak.2020.11923.2571

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است.
روش: به منظور دست­یابی به اهداف پژوهش تعداد 141 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است.
 یافته­ها:نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر معناداری ندارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی نمی­تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.
نتیجه­گیری:نتایج حاصل از تحقیق را می­توان به این­گونه تعبیر کرد که در دوره مورد بررسی تأمین­کنندگان نمی­توانند با مکانیزم­های نظارتی و اطلاعاتی از ریسک سقوط آتی قیمت سهام جلوگیری کنند، به بیان دیگر تأمین­کنندگان نمی­توانند مانع از انباشت اخبار بد شوند. در واقع اعتبار تجاری مزیت چندانی برای تامین­کننده فراهم نمی­کند و تامین کننده نمی­تواند به ارزیابی مشتریان خود بپردازد و نظارتی بر آن داشته باشد.
دانش­افزایی: اغلب پژوهش­های انجام شده در حوزه ریسک سقوط قیمت سهام به تاثیر ابهام اطلاعات، حاکمیت شرکتی و فعالیت­های عملیاتی پرداخته­اند و به تاثیر نحوه تامین مالی توجه زیادی نشده است. در این پژوهش به بیان ارتباط موجود بین تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته شده است و با توجه به مواردی که می­تواند بر این رابطه اثرگذار باشد، به تحلیل و بررسی یکی از این عوامل، یعنی چیزی که بین تهیه­کننده و استفاده­کننده فاصله می­اندازد و به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی شناخته می­شود، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Asymmetry on the Relationship between Trade Credit Financing and Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Sahar Karami 1
  • Mohammed Moradi 2
1 Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof .Faculty of Management, Department of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to determine the impact of the trade credit financing on the risk of stock price crash risk by emphasizing the role of information asymmetry.
Methods: In order to achieve the research objectives, 141 companies is selected from the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2008- 2017. Multiple regression model and panel data is used to test the research hypotheses using two criteria of stock price crash risk.
Results: The results indicate that trade credit financing does not have a significant effect on the stock price crash risk. Also, information asymmetry cannot affect this relationship.
Conclusion: The results of the research suggest that suppliers can not prevent future stock price risk through regulatory and information mechanisms, in other words, suppliers can not prevent bad news from accumulating. In fact, Trade credit does not provide much of an advantage to the supplier, and the supplier cannot evaluate and monitor its customers.
Contribution: Most of the research about the stock price crash risk has focused on the uncertainty of information, corporate governance, and operating activities and has not paid much attention to the impact of financing. In this study, the relationship between financing through trade credit  and the  risk of stock price crash  is discussed, Given the issues that may affect this relationship, an analysis and consideration of one of these factors, that is, the gap between the producer and the user and is known as information asymmetry, Paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Credit Financing
  • Stock price crash risk
  • Information asymmetry
 

1.تقی زاده خانقاه، وحید و طالب نیا، قدرت الله. (1397). تأثیر سررسید بدهی در خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6 (3): 87-104.

2.خدارحمی، بهروز؛ فروغ نژاد، حیدر؛ شریفی، محمدجواد؛ طالبی، علیرضا. (1395). تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 4(3): 39- 58.

3.خدامی پور، احمد؛ دلدارر، مصطفی؛ چوپانی، محسن. (1392). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(2): 143- 167.

4.خدائی وله زاقرد، محمد؛ سلیمی آقالطفعلی، محمد حسین. (1393). بررسی رابطه بین روش­های مختلف تامین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های نوین در حسابداری، 1(4): 69- 80.

5.رجب زاده، سمانه، نقش بندی، نادر ومعین نژاد، بهزاد. (1397). بررسی رابطه بین اعتبار تجاری با خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت و حسابداری، 4 (3): 110-122.

6.رضایی، فرزین؛ کاظم تبریزی، فرناز. (1393). بررسی تاثیر روش­های تامین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت­ها با تاکید بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش. فصلنامه پژوهش حسابداری، 3(1): 72- 87.

7.طالب نیا, قدرت الله؛ رجب دری, حسین. (1397). تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام: با نگاهی به افشای داوطلبانۀ اخلاقپژوهش های حسابداری مالی. 10(1): 95- 110.

8.طالب نیا، قدرت اله؛ متانت، مریم. (1397). بررسی اثر تعدیل­کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25 (4): 537- 554.