نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی، تهران

10.30479/jfak.2019.9045.2214

چکیده

هدف: مطالعات نشان داده وجود روندهای قیمتی نظیر تداوم در بازار سرمایه، فرصت کسب بازده غیرعادی ایجاد می‌کند. ازجمله دلایل ایجاد تداوم، فروواکنشی سرمایه‌گذاران به قیمت‌های مرجع عنوان شده است که ناشی از سوگیری‌های رفتاری است. در این پژوهش نقش سوگیری تازه‌گرایی در تشکیل الگوی تداوم بررسی می‌شود.
روش: پژوهش از نوع مطالعات پس‌رویدادی است که با استفاده از روش مطالعه پرتفوی و با داده‌های به‌دست آمده از 108 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از ابتدای 1386 تا انتهای 1395 و انتخاب سه قیمت مرجع حداکثر قیمت 13، 26 و 52 هفته، انجام می‌شود. همچنین، آزمون‌های قوت برمبنای مدل سه‌عاملی فاما-فرنچ و مدل فاما-مک‌بث با حضور متغیرهای کنترل اعمال می‌شود.
 یافته‌ها: استراتژی‌های تداوم مبتنی بر قیمت‌های مرجع 13، 26 و 52 هفته در پرتفوی‌های 20 درصد سهام برنده-بازنده به‌ترتیب برابر با 0، 8.2 و 8.1 درصد است که دو مورد اخیر دارای معناداری آماری است. با دوره‌های انتظار 3 و 6 ماهه، استراتژی مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته در بیشتر سطوح پرتفوی معنادار است و این بازده با تعدیل عوامل ریسک نیز برقرار است. با آزمون‌های قوت، نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت و شواهد حاصل حاکی از معناداری یافته‌ها در حضور متغیرهای کنترل است.
نتیجه­گیری: استراتژی تداوم مبتنی بر حداکثر قیمت 26 هفته ناشی از سوگیری تازه‌گرایی (که با نسبت تازه‌گرایی تعریف می‌شود)، عملکرد بالاتری در مقایسه با استراتژی‌های مبتنی بر سایر قیمت‌های مرجع دارد که می‌تواند با پدیده به‌روزرسانی نقاط مرجع قابل توضیح باشد. همچنین این عملکرد با افزایش دوره انتظار بهبود می‌یابد.
دانش‌افزایی: در این پژوهش نقش سوگیری تازه‌گرایی و اثر انتظار با سه قیمت مرجع بررسی می‌شود و حداکثر قیمت 26 به‌عنوان یک قیمت مرجع قابل‌تامل مطرح می‌گردد که می‌تواند در کنار سایر قیمت‌های مرجع مطرح در تئوری (نظیر حداکثر قیمت 52 هفته) برای تعریف استراتژی تداوم مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Recency Bias in Forming Momentum Pattern; Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholam-Hossein Assadi 1
  • maryam davallou 2
  • sobhan eskini 2

1 Associated Professor at Shahid Beheshti University

2 Finance and Accounting, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Purpose: Studies have shown that price trends such as momentum in the stock market form opportunities for abnormal returns. The underreaction of investors to reference points, due to behavioral bias, is one of the reasons for forming momentum. In this research, the role of recency bias in forming momentum pattern is investigated.
Methods: Research is a ex-post facto research that is carried out using a portfolio study method and data obtained from 108 companies from Tehran Stock Exchange during the 10 years from the beginning of 1386 to the end of 1395 (Solar Hijri-Iranian calendar) and selecting the three reference prices including 13-, 26- and 52-week high prices. Also, robustness tests based on Fama-French multi-factor model and Fama-MacBeth model.
Results: Momentum strategies based on 13, 26 and 52-week reference prices in the portfolios of 20% winner-loser stocks are 0%, 8.2%, and, 8.1%, respectively, the latter two being statistically significant. With 3 and 6-month echo periods, the strategy of the 26-week high at portfolio levels is significant and this return is maintained by adjusting the risk factors. The results were evaluated by robustness tests and the evidences indicate that the findings are significant in the presence of control variables.
Conclusions: results showed momentum strategy based on 26-week high price due to recency bias (that is defined by recency ratio) has a higher performance compared to other reference prices that can be explained by the phenomenon of updating reference points.It also improves with increasing echo effect.
Contribution: In this study, the role of the recency bias and the echo effect with the three reference prices is examined and the 26-week high price is considered as a notable reference price which along with other reference prices in theory (such as a 52-week high price) can be used to define the momentum strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Recency bias
  • Reference price
  • Underreaction

1.  بدری، احمد، و علیرضا شواخی زواره (1390) نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار 3(12): 151-173.

2.  دولو، مریم و جوادیان، بهاره (1396). مومنتوم «زمان بندی بالاترین قیمت 52 هفته»: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 35(10):63-77.

3.  فلاح‌پور، سعید، و رسول سعدی، و غلامرضا ابوترابی‌فرد (1392). رابطه بین بازده روزانه سهام انفرادی و بالاترین قیمت 52 هفته گذشته در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران 6(22): 73-101.