مقایسه ی توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه ی فکری و سود حسابداری

چکیده

 روند رو به کاهش توان اطلاعات حسابداری، بویژه سود حسابداری، در تبیین قیمت سهام و افزایش روز افزون محتوای اطلاعاتی سرمایه فکری از جمله مباحثی هستند که امروزه در تحقیقات متعددی به آن­ها اشاره می­شود. پژوهشگران علت این تغییرات را ورود به اقتصاد دانش محور، جایگزینی دانش با سرمایه­های فیزیکی و مالی و افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت­ها می­دانند.
سرمایه فکری تعاریف متعددی دارد، تعریفی که سرمایه فکری را تفاوت ارزش بازار وارزش دفتری  شرکت می­داند از مقبولیت بیش تری در میان صاحبنظران این حوزه برخوردار است. بنابراین مدلی که بتواند سرمایه فکری را از طریق تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری ارزیابی کند از مقبولیت و فهم بیش­تری برخوردار خواهدبود. مدل سود باقیمانده در میان مدل ­های متعددی که برای محاسبه ارزش بازار شرکت ارائه شده یک مدل کاربردی و پذیرفته شده است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
این تحقیق ضمن معرفی یک روش­ کمی برای سنجش سرمایه فکری، به مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری 115شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال­های 1380 تا 1388 می­پردازد. برای آزمون فرضیه تحقیق ابتدا سرمایه فکری هرشرکت­ با استفاده از مدل سود باقیمانده محاسبه و سپس مدل تحقیق برآورد شده ­است. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین سرمایه فکری و قیمت سهام است. این در حالی است که شواهد نشان می­دهد توان سرمایه فکری در تبیین قیمت سهام کم­تر از توان سود در تبیین قیمت سهام است، ولی استفاده هم­زمان از سود حسابداری و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای توضیحی، بالاترین توان تبیین را برای قیمت سهام به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The explanatory power of intellectual capital and accounting earnings of stock price

چکیده [English]

Declining trade of power accounting information, particularly earning, in explain stock price and increasing trade of the intellectual capital contained are the topics that in several research referred to. Researchers expressed the cause of these changes is entry to knowledge-based economy, replacement knowledge with physical and financial capital and increase mark to book value ratio. Intellectual capital has much definition. The definition that expressed intellectual capital is difference between market value and book value has more acceptability among experts. Thus, a model can assessment Intellectual capital through difference between market value and book value will have more acceptability. Among the several models that for valuation of market value exist, the residual income model is a applied and accepted model that use in paper. This paper, introduction a quantitative method to measure intellectual capital, compare explanatory power the stock price by intellectual capital and earnings for companies listed in Tehran stock exchange between the years 1380-1388 among the 115 firms. First for testing the hypothesis, calculation the value of each corporate intellectual capital by Residual income model. The result reveal that the relationship  of intellectual capital and stock price is positive, and the explanatory power of intellectual capital is lower to that of earnings. But The combined use of earning and intellectual capital have most explanatory power for stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings
  • Intellectual Capital
  • Residual income model
  • explanatory power of stock price