تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده:
هدف: بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار چیست. پاسخ به این سؤالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه گزارش‌گری مالی به خود اختصاص داده است. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیر گذار است، می تواند راهبرد تنوع بخشی باشد. لذا هدف از این مقاله این است که بررسی کند آیا راهبرد تنوع بخشی محیط مطلوبی برای مدیریت سود فراهم می کند یا اینکه این پدیده را کاهش می دهد.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از نمونه آماری شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی 1387 تا 1395 و با ایجاد تمایز صریح بین تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی ، برای بررسی تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود، مدل رگرسیون چند متغیره براساس داده‌های تابلویی تحلیل شده است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری‌ از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی به تنهایی تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارند اما ترکیبی از تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی این پدیده را کاهش می‌دهد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش شواهدی را در حمایت از تئوری کاهش ریسک و تئوری پرتفولیو نشان می دهد زیرا این تئوری ها ارتباطی منفی بین مدیریت سود و راهبرد تنوع بخشی استدلال می‌کنند.
دانش افزایی: از آنجا که برای بررسی ارتباط بین راهبرد تنوع بخشی و مدیریت سود تمایز صریح بین تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی و همچنین ترکیبی از تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی در نظر گرفته شده است، نوآوری این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Diversification Strategy on Earning Management

نویسنده [English]

  • hosein bostani
University of Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: the earning management literature attempts to understand why managers manipulate earnings, how they do so and the consequences of this treatment. These questions are the focus on a significant area of inquiry within financial reporting research. one of the important factors affecting earning management can be diversification strategy. Therefore the purpose of this paper is to investigate whether diversification strategy, by making an explicit distinction between business and geographic diversification, provides a favorable environment for earnings management or whether it mitigates this phenomenon.
Method: the research in terms of objectives is practical and nature of method investigating variables is correlation. the research based on a sample of 97 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange over the period 2009–2017 and making an explicit distinction between industrial and geographic diversification, multivariate regression model based on panel data are used to test whether diversification strategy has an impact on earnings management. the study makes use of discretionary accruals as a proxy for earnings management and the modified Jones model is used to measure discretionary accruals.
Results: the findings of the study reveal that business and geographic diversification by itself haven’t any significant impact on earnings management but a combination of business and geographic diversification mitigates this phenomenon.
Conclusion: the results of the study revealed the evidence in support of the portfolio theory and risk-reducing theory, because the theories argue negative relationship among earnings management and diversification strategy.
Contribution: since to examine the relationship between diversification strategy and earning management an explicit distinction has considered between industrial and geographic diversification and also combination of industrial and geographic diversification is the innovation of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business diversification
  • discretionary accruals
  • Earning management
  • Geographic diversification