شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

2 معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

چکیده

هدف: همگام با تکامل روابط اجتماعی و آغاز مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی، هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از نیازهای حسابداری و بازار سرمایه می باشد؛ از آنجا که سرمایه گذاران رکن اصلی بازار سرمایه می باشند، لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی می باشد.
روش: برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، ابتدا با توجه به مبانی نظری موجود، شش عامل اصلی و بالقوه شناسایی شد و سپس متغیرهای این عوامل از طریق مطالعه متون مرتبط و نظرخواهی از صاحبنظران استخراج و پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 82% و روایی ساختاری تأیید شده به کمک روش تحلیل عاملی، تنظیم و بین نمونه آماری توزیع گردید.
یافته ها: نتیجه حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده بیانگر آن است که دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی در مورد مهمترین مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی متفاوت می باشد.
نتیجه گیری: عدم آشنایی کافی حسابداران برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و فقدان نظام ارزشیابی مناسب در ایران برای پیاده سازی ارزش منصفانه و وجود تناقضات متعدد بین قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان سه مشکل مهم سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه جامعه مورد مطالعه خواهد بود.
دانش افزایی: در این پژوهش به بررسی مشکلات سرمایه گذاران به عنوان گروهی از استفاده کنندگان استانداردها بعد از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پرداخته می شود و راهکارهایی برای مرتفع کردن این مشکلات ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran

نویسندگان [English]

  • elham eliasi 1
  • mojtaba ebrahimi romenjan 2
1 Graduate Student of Accounting, Azad University of Ferdows
2 educational assistant jahad-e-daneshgahi of South khorasan
چکیده [English]

Objective: Along with the evolution of social relations and the commencement of economic, commercial and commercial exchanges, the harmonization of international financial reporting standards are the needs of accounting and capital markets; since investors are the main pillar Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the problems of investors following the implementation of International Financial Reporting Standards from the perspective of professional investors and academic professors.
Method: In order to realize the research objectives, first six theoretical and potential factors were identified based on theoretical foundations. Then, the variables of these factors were extracted through the study of related texts and opinion polls and the researcher-made questionnaire with a reliability of 82% and verified structural validity The data were analyzed using a factor analysis method and distributed among the statistical sample.
Results: The result of the analysis of collected data indicates that the views of professional investors and university professors about the most important problems of investors after the implementation of IFRS are different.
Conclusion: The lack of adequate knowledge of accountants for the implementation of international financial reporting standards and the lack of proper valuation system in Iran for implementing fair value and the existence of many contradictions between direct tax laws and international financial reporting standards as three major issues Investors will follow the international community's viewpoints on the implementation of international financial reporting standards.
Contribution: This research addresses the problems of investors that use the implementation of international financial reporting standards in Iran. Then some solutions are presented in order to solve these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Professors
  • International Financial Reporting Standards
  • Stock Investors