اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشچوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف: چسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ها برای رسیدن به این انتظارات است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با درنظر گرفتن نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.
روش: برای نیل به هدف پژوهش، داده‌های 131 شرکت در بازه زمانی 1390-1396 بااستفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی، آزمون و تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود است. همچنین، متغیر تعدیل‌گر مدیران غیرموظف، رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود را تعدیل می‌کنند.
نتیجه‌گیری: مدیران برای رسیدن به اهداف مورد انتظار خود، اقدام به مدیریت سود می‌کنند. مدیران غیرموظف که بر اساس تئوری نمایندگی به‌عنوان یکی از سازوکارهای مهم برای کنترل و نظارت در شرکت به‌شمار می‌روند، یک راهکار عملی برای تعدیل (کاهش) اثر افزایشی چسبندگی انتظارات بر مدیریت سود است.
دانش‌افزایی: پژوهش حاضر با بکارگیری تئوری نمایندگی سعی در پر کردن شکاف نظری بین ادبیات ساختار هیأت‌مدیره و مدیریت سود داشته است. به این صورت که باتوجه به تضادهای احتمالی بین مدیران و سایر ذی‌نفعان می‌توان انتظار داشت که تقویت بُعد نظارت‌گرایانه مدیران با افزایش تعداد مدیران غیرموظف، می‌تواند مدیریت سود را تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of managers’ sticky expectations on earnings management: The moderator role of non-executive managers

نویسندگان [English]

  • ABBAS ALI DARYAEI 1
  • Yasin Fattahi 2
1 accounting, social science, IKIU
2 M.A Student of Accounting
چکیده [English]

Objective: The managers’ sticky expectations is due to opportunistic behaviors. Thus, the purpose of this paper is to explore relationship between managers’ sticky expectations and earning management with regard to non-executive managers.
Methods: The analysis is based on pooling data and multiple regression from 131 firms in duration 2012-2018.
Results: show that there is a significant relationship between the managers’ sticky expectations and earnings management. Also, non-executive managers effect on relationship between managers’ sticky expectations and earnings management.
Conclusion: Managers employed the earnings management owing to their expected goals. Based on agency theory, non-executive managers have considered as a controlling and monitoring mechanism. This role can leads to modifying of relationship between managers’ sticky expectations and earnings management.
Contribution: This study tries to fill the theoretical gap between board structure and earnings management literature in Iranian companies. In this regard, due to the potential conflicts between managers and other stakeholders, it is expected that the next enhancement of managers’ monitoring role by increasing the number of non-executive managers may moderate the earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Earnings Management
  • Managers’ sticky expectations and Non‌-‌executive managers