بررسی تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور نا همگن سرمایه گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف: بررسی تاثیر تغییرات اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار و افزایش دانش سرمایه گذاران و مدیران جهت تصمیم گیری درامر خرید و فروش سهام می باشد.
روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج بررسی نشان می دهد که تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار تاثیر مثبت دارد و تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برباور ناهمگن سرمایه گذار در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین و در شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگ ، بیشتر است.
نتیجه گیری: نوسان در تغییرات اقلام تعهدی باعث افزایش عدم اطمینان در باور سرمایه گذاران می شود و واکنش نادرستی دربرابراطلاعات دریافت شده، از خود نشان می دهند که سبب افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت سهام می شود. عامل رشد و اندازه شرکت ها به عنوان یکی از متغیرهای با اهمیت در امرتحلیل و تصمیم گیری استفاده کنندگان ،شناخته می شود.
دانش افزایی: انتظار بر این است که دست آوردهای پژوهش بتواند برای پژوهشگران آتی مفید واقع شود و در نهایت بر کیفیت پژوهش ، سطح دانش وتصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران تأثیر مطلوبی داشته باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Accruals Accumulation on Investor's Non-Homogeneous Belief

نویسندگان [English]

  • MARYAM SAFARPOOR 1
  • roya darabi 2
  • null null 3
1 Ph.D.Student, Islamic Azad University of Tehran South Branch.
2 Associate prof, Islamic Azad University of Tehran South Branch.
چکیده [English]

Objective: Investigating the effect of changes in accruals on the investor's heterogeneous belief and increasing the knowledge of investors and managers to decide on the purchase and sale of shares.
Method: Regression analysis was used to test the research hypotheses using combined data.
Results: The results of this study show that the variability of accrual items has a positive effect on the investor's heterogeneous belief and the effect of the variability of accruals on the investor's heterogeneous components in high growth companies compared to low growth companies and in small firms compared to Big companies are bigger.
Conclusion: The fluctuation in accruals changes increases the uncertainty in investors' beliefs, and the false response to the information received indicates that they increase or decrease the stock price. The factor of growth and size of companies is known as one of the most important variables in the user's decision making.
Contribution: It is expected that the results of research can be useful for future researchers and ultimately affect the quality of research, knowledge and decision making of managers and investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changes in Accruals
  • Heterogeneous Investor Belief
  • Grow
  • Size