بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترل های داخلی کوزو (2013) با کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد .دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

3 دانشیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه آمار دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

هدف: این پژوهش در پی تعیین تاثیر کنترل های داخلی کوزو(2013) بر کیفیت گزارشگری مالی و بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی است. همچنین با توجه به مسئولیت مدیریت در طراحی و استقرار کنترل‌های داخلی، دیدگاه این متخصصین در رابطه با کنترل های داخلی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با دیدگاه سایر متخصصین کنترل های داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش : این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده و به این منظور پرسشنامه ای با طیف لیکرت حاوی 77 سوال مرتبط با پنج جزء کنترل داخلی و اصول هفده گانه آن طراحی و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی بین 431 نفر شامل 101 نفر متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی و 330 نفر سایر متخصصین کنترل های داخلی توزیع شده و پاسخ های واصل شده بر اساس مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کلیه کنترل های داخلی کوزو (2013) بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تاثیر داشته و دیدگاه متخصصین مسئول با اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان معیار های کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مقایسه دیدگاه متخصصین مسئول با دیدگاه سایر متخصصین کنترل داخلی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد.
نتیجه گیری: بکارگیری کنترل های داخلی کوزو (2013) در بازار سرمایه ایران و دیدگاه مثبت متخصصین مسئول در این خصوص، موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود.
دانش افزایی: نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی در رابطه با قابلیت بکارگیری کنترل های داخلی کوزو(2013) در بازار سرمایه ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between the views of responsible specialists on the internal control of COSO (2013) and the quality of financial reporting

نویسندگان [English]

  • mahdi Vakilian Aghouei 1
  • mahdi moradi 2
  • mahdi Mahdi Salehi 3
  • mehdi Jabbari Noghabi 4
1 PhD Student in Accounting, Ferdowsi University of Mashhad
2 accounting.business administrative sciences and economics .ferdowsi mashhad, iran
3 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad
4 Assistant Professor of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
چکیده [English]

Objective: The present paper aims to investigate the impact of internal controls COSO (2013) on the quality of financial reporting with concentration of the relationship between prespectives of experts responsible for designing and deploying internal control with financial reporting quality criteria. In addition, as with the management responsibility regarding the design and deployment of internal controls, the views of these experts on the internal controls affecting the financial reporting is compared with the views of other internal control specialists.
Method: The study was an applied descriptive survey employing a Likert-scale questionnaire designed and validated by the researcher. The questionnaire included 77 questions on the five internal control elements and their seventeen principles. It was distributed among a randomly selected sample of 431 subjects including 101 specialists in charge of the design and deployment of internal control and 330 other internal control specialists. The gathered data was analyzed using structural equation modelling and confirmatory factor analysis.
Results: The results indicate that all internal controls of COSO (2013) have affected the financial reporting quality of listed companies on the Tehran Stock Exchange, and the views of the responsible professionals has a positive and significant relationship with voluntary accruals and the ability to predict profits as the criteria for financial reporting quality. Also, the views of the two above-mentioned specialists do not have a significant difference.
Conclusion: The employ of the internal controls of COSO (2013) in the Iranian capital market and the positive views of the practitioners in charge in this regard will improve the quality of financial reporting.
Contribution: The research results provide a new insight on the capability of the use of the internal controls of COSO (2013) in the Iranian capital market.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Perspective
  • Internal Controls
  • COSO
  • Financial Reporting Quality