بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استاد تمام ، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.

روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.

یافته‌ها: ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت‌های بررسی شده داشته اما تأثیر این ویژگی‌ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی‌معنا مشاهده شده است. صرفاً دقت پیش‌بینی مدیریت دارای تأثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش‌بینی و کوته-بینی مدیریت تأثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تأثیرگذاری بر ارزش‌ معاملات‌ مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تأثیرگذاری بر حجم معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی‌های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفاً کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته‌بینی، خوش‌بینی و استقلال هیأت مدیره دارای تأثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی‌های مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده‌اند.

دانش‌افزایی: برای نخستین بار با استفاده از روش‌های ‌داده‌کاوی به بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین ویژگی‌های ‌مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی، تأثیر ویژگی‌های ‌مدیریت بر سایر متغیر‌های مالی از جمله بازده‌ خاص ‌سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ریزش قیمت سهام و... مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on the Value and Volume of Stock Transactions; with an Emphasis on Data Mining Methods

نویسندگان [English]

 • afsaneh delshad 1
 • Reza tehrani 2
1 PhD in Financial Management, International Campus-kish Island, Tehran University, Kish, Iran.
2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran
چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.

Methods:after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.

Results:management characteristics had a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.

Conclusion:Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.

Contribution:for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Transaction Value
 • Stock Trade Volumes
 • Data mining methods
 • Bias
 • Management Characteristic
 1. اکبری، محسن؛ قلی­زاده، محمدحسن و فرخنده، مهسا. (۱۳۹۶). بررسی نقش تعدیلگر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه­گذاری و عملکرد مالی، پژوهش حسابداری، ۷(۲) : ۸۸- ۱۰۳.
 2. توسلی، افسانه و جلالوند، انیسه. (۱۳۹۴). تفاوت سبک مدیریت زنان و مردان، ضرورتِ حضور زنان در عرصه­های مدیریتی، فرابورس ایران، دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای سیاست­های اقتصاد مقاومتی.
 3. دانایی فرد، فیضی و احمدی، هانیه. (۱۳۹۵). پیامدهای ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، ۱۶(۶۲) : ۱- ۲۲.
 4. دلشاد، افسانه و صادقی شریف، سیدجلال. (۱۳۹۷). بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎­بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، ۲۰(۱): ۹۱- ۱۰۶.
 5. دهقان، عبدالمجید و عیسی نژاد بهمنشیری، خالد. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر حجم و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار ، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، ۱۰(۴۰): ۵۰-۹۰.
 6. راعی، رضا. و تلنگی، احمد. (۱۳۸۳).مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).
 7. روحی­ملکی، سحر و پاک­ مرام، عسگر. (۱۳۹۶). بررسی رابطه محافظه­کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت­ها، پژوهش حسابداری، ۷(۴):۹۹-۱۲۶.‎
 8. سلمانپور ممقانی، لیدا؛ شهام، گلسا و درگاهی، حسین. (۱۳۹۴). بررسی سازگاری ویژگی‌های شخصیتی مدیران ارشد با شغل مدیریت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله پیاورد سلامت، ۹(۱): ۸۱-۹۶.
 9. شریفی، سوگند؛ اعتمادی، حسین و سپاسی، سحر. (۱۳۹۵). رابطه بین ویژگی کیفی پیش‌بینی سود هر سهم و ریسکورشکستگی، پژوهش­های تجربی حسابداری، ۵(۴) : ۱-۲۱.