تاثیر پاداش و ساختار هیات مدیره بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 گروه حسابداری- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- دانشگاه یزد- یزد

چکیده

رقابت، اصلی‌ترین انگیزه برای رشد و توسعه شرکتها محسوب می‌شود، فعالیت‌های تحقیق و توسعه با ایجاد فرصت‌های جدید می‌تواند سازمان را متحول نماید. در هر سازمان ساختار هیئت مدیره آن، نقش مهم و اساسی در پیشبرد اهداف و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ورود به عرصه رقابت، ایفا می‌کنند به دلیل اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پاداش و ساختار هیئت مدیره بر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه پرداخته شده است. جامعه و نمونه آماری 27 شرکت دارویی در طول 6 سال در بازه زمانی1395-1390 تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پاداش هیئت مدیره و اندازه آن، تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه شرکت‌های انتخابی دارد؛ همچنین ارتباط درصد حضور مدیران مستقل و دوگانگی وظیفه مدیر عامل با میزان سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در شرکتهای دارویی، رابطه معکوس و معناداری را نشان می‌دهد.

کلید واژه: پاداش هیئت مدیره، ساختار هیئت مدیره، حضور مدیران غیرموظف، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره، سرمایه‌گذاری درتحقیق و توسعه (R&D)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Rewards and Structure of Board on Investment in Research and Development

نویسندگان [English]

  • JAMAL Barzegari Khanagha 1
  • Salimeh Qaedi 2
1 YAzd University
2 Department of Accounting Faculty of Economic, Management and Accounting Yazd University-Yazd- Iran
چکیده [English]

Abstract: Competition, the main motivation for growth and development of the company's Competition. Research and Development activities by creating new opportunities can change organization. Board structure, every organization, play a major role in advancing the goals and making optimum decision for increasing company's value and thus entering to the arena competition; Because of the importance of this subject in this study, we test the effect of reward and structure of the Board on R&D. The data from 27 firms listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 1390 to 1395 were collected. Hypothesis test results show that Board of Directors compensation and its size, have a positive and meaningful impact on R&D of selected companies; but the Significant & negative relationship are between outside directors and CEO duality whit Investment in Research and Development.

Keywords: board compensation, board structure, the presence of outside directors, CEO duality, board size, investment in R&D

کلیدواژه‌ها [English]

  • board compensation
  • board structure
  • the presence of outside directors
  • CEO duality
  • board size
  • investment in R&D