بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، گروه حسابداری

2 حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت در بین 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 می پردازد. مطالعه در این زمینه می تواند شکاف موجود در ادبیات این حوزه را کاهش دهد و همچنین شواهدی از تأثیر دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را در اختیار بگذارد. در این تحقیق به منظور سنجش نقاط ضعف کنترل های داخلی از گزارش حسابرسان مستقل در خصوص کنترل های داخلی شرکت ها بر مبنای دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 16/02/1391 و چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی استفاده شده است. همچنین، اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق بازده دارایی ها انجام شده و ارزش شرکت بر مبنای ارزش بازار سهام شرکت اندازه گیری شده است. بر اساس فرضیات تحقیق، انتظار می رود نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت تأثیر منفی داشته باشد و نتیجه آزمون این فرضیات از طریق برآورد مدل های رگرسیون مقطعی نیز حاکی از آن است که نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد. همچنین، نقاط ضعف کنترل های داخلی روی رابطه بین سود و ارزش شرکت تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The review of the effect of internal control weaknesses on the firm performance and firm value

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Kordlar 1
  • Vahid Hasanbeigy 2
  • mohamad Ghavasi Kenari 3
1 Faculty of Management, University of Tehran, Accounting department
2 Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
In this paper, we examined the effect of the internal control weaknesses on the firm performance and firm value for 93 firms in the Securities and Exchange of Tehran in the year 1394. This research can reduce the gap in the relevant literature and provide evidence about the effect of the instruction of the internal controls passed by the Securities and Exchange Organization of Tehran. To evaluate the internal control weaknesses, we used the auditor reports on internal controls based on the internal controls instruction of Securities and Exchange Organization of Tehran enacted in 16/02/1391 and the list of internal control requirements published with that instruction. In order to measure the Firm performance, we used Return on Assets (ROA) and market value of the firm stock was used for measuring the firm value. Based on hypotheses, we expected the negative and significant effect of internal control weaknesses on the firm performance. By cross-sectional regressions, we concluded that internal control weaknesses have a negative effect on the firm performance and firm market value. Also, the results show that internal control weaknesses have a negative effect on the relation between accounting income and firm market value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal control weaknesses
  • firm performance
  • firm value
  • return on assets