بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، داشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه آموزشی حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، توصیف وضعیت فعلی پژوهش‌های حسابداری، از نظر میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی، به‌عنوان محرکی اثرگذار بر کیفیت خدمات رشته حسابداری به جامعه، است. در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسأله است که آیا پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته‌های دانشگاهی در تعامل هستند. به همین منظور، در این مقاله به بررسی و تحلیل 3076 مقاله منتشر شده به‌وسیله 14 نشریه علمی پژوهشی حسابداری، در بازه زمانی 1395-1371، شامل 79309 ارجاع به علوم و رشته‌های مختلف در این مقاله‌ها، از جنبه‌های میزان مشارکت پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته‌ها و میزان استفاده از دستاوردهای سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی در پژوهش‌های حسابداری، به روش تحلیل محتوا، پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش در طبقه‌بندی مقاله‌های مورد بررسی از جنبه مشارکت پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران دارای تخصص مکمل از سایر رشته‌ها به 12 دسته و از نظر ارجاع به سایر علوم و رشته‌ها به 8 دسته، منجر شد. یافته‌های پژوهش بیانگر مشارکت بسیار محدود پژوهشگران رشته حسابداری با پژوهشگران سایر رشته‌ها و نیز بهره‌گیری محدود از سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی، است. این یافته‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای با تحلیل‌های انجام شده با تمرکز بر حوزه‌های موضوعی رشته حسابداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Research-based Interaction between Accounting and Other Fields of Study

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Abdolmajid Sarmadinia 2
1 Department of Accounting, School of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Accounting, School of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to describe the current status of accounting research based on the interaction between accounting and other fields of study as effective factors on the quality of services provided to the community through accounting discipline. In fact, this research seeks to answer the question whether accounting researchers interact with other researchers in academic disciplines. To this end, this paper analyzed and examined 3076 papers - including 79309 references to sciences and different fields mentioned in those articles, the aspects of cooperation of accounting researchers with researchers of other fields, using the findings of other sciences and fields in accounting research - published by 14 scientific-research journals of accounting from 1992 to 2016 via content analysis. The results of this study in classifying studied papers in relation to the cooperation between accounting researchers and specialized researchers of other majors grouped into 12 categories and in terms of referring to other sciences and fields of study grouped into 8 categories. The results indicated a very limited cooperation between accounting researchers and researchers of other majors as well as a restricted utilization of other sciences and fields of study. No significant difference was observed between those findings and accounting subject-based analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Research
  • Researchers Interaction
  • Researchers Cooperation
  • Citations