نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 استاد

5 هیت علمی دانشگاه آزاد

چکیده

هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش شهود بررسی می کند. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برمبنای مدل نهایی، شهود ضمن تأثیر مثبت قابل توجه بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری، نقش مثبت و قابل توجهی نیز در رابطه میان ادراک و قضاوت اخلاقی آنان نسبت به چهار نوع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Ethical awareness and Intuition on the Ethical Judgment of Accounting Professionals Workers on the Whistle-blowing of Financial Violations in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • majid goldoost 1
  • طالب نیا talebnia 2
  • Ali Esmaelzadeh mogharri 3
  • Freydoon rahnamaye roodposhti 4
  • ramazan ali royaee 5

1 accounting, Islamic azad university,Sciences & Research Branch,Tehran

2 Accounting Department , Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Islamic azad university, Sciences & Research Branch,Tehran

4 Islamic azad university, Sciences & Research Branch,Tehran

5 Faculty of Azad University

چکیده [English]

Whistle-blowing is a control mechanism; it is an important method for preventing and identifying financial misconduct and can be a mechanism for detecting and controlling acts contrary to public and private organizations. This study looked at whistle-blowing as a moral decision and, using a integrated ethical decision making model, examines the effect of ethical awareness on the ethical judgment of public sector accounting professionals towards warning financial violations with an emphasis on the role of Intuition. Data were collected using an online survey including standard questionnaire and questionnaire based on the researcher-made scenario according to the public accounting environment available to professionals working in the public sector of Guilan province .The collected data from the completed questionnaires were analyzed using structural equation method with partial least squares approach. Based on the final model presented, intuition, while having a significant positive effect on the ethical judgment of accounting professions, also plays a positive and significant role in the relationship between ethical awareness and ethical judgment of accountants in relation to the four types of Whistle-blowing surveyed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Whistle-blowing
  • ethical decision making
  • intuition in decision making