گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

3 دانشجو دکتری حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

تعامل بلند مدت حسابرسان مستقل با صاحب‌کار، احتمال شکل‌گیری روابط نزدیک، نقض آیین رفتار حرفه‌ای و خدشه‌دار شدن کیفیت اطلاعات حسابرسی شده را قوت می‌بخشد. گردش شرکای مسئول کار در مؤسسه‌های حسابرسی یکی از سیاست‌هایی است که به منظور بهبود کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل و گزارشگری مالی مورد توجه مجامع نظارتی و استانداردگذاران بازارهای سرمایه قرار گرفته است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ گردش شرکای مسئول کار حسابرسی در کوتاه مدت با کیفیت سود و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی است. نمونۀ پژوهش حاضر شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1394 می‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیون چند متغیره به روش‌های پروبیت و حداقل مربعات تعمیم‌یافته در مجموعۀ داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین گردش شرکای مسئول کار حسابرسی در کوتاه مدت و گزارشگری سود هدف توسط صاحب‌کار رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. بعلاوه، مشخص شد که گردش شرکای مسئول کار حسابرسی در کوتاه مدت دارای رابطۀ مثبت و معناداری با محافظه‌کاری در گزارشگری مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Partner Rotation, Earnings Quality and Conservatism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kashanipour 1
  • Mohammadali Rajabbeyki 2
  • Mohammad Jandaghi Ghomi 3
1 Associate Prof. of Accounting, University of Tehran, College of Farabi
چکیده [English]

The long-term interaction of independent auditors with the client will be strengthened the likelihood of close relationships creation, violations of the professional code of ethics and the degradation of the quality of audited information. The rotation of the responsible partners in the audit firms is one of the policies taken by the regulatory and standardizers bodies of capital markets to improve the quality of the independent audit process and financial reporting. In this regard, the purpose of this study is to investigate the relationship between the rotation of the responsible partners in the audit firms in the short term with the earnings quality and conservatism in financial reporting. The sample of this study is included 127 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2009 and 2016. In order to test the research hypotheses, multivariate regression models have been used by probit and generalized least squares methods in a panel data set. The results showed that there is a negative and significant relationship between the rotation of the responsible partners in the audit firms in the short term and meeting or beating earnings benchmarks by the client. In addition, it turned out that the rotation of the responsible partners in the audit firms in the short term has a positive and significant relationship with conservative financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit partner rotation
  • Earnings quality
  • Conservatism
  • Meeting or beating earnings benchmarks