بررسی نقش و انگیزه هیأت‌مدیره در اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، بخش حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران.

3 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون، داریون، ایران

چکیده

شرکت‌ها از طرق مختلف اجتناب مالیاتی می‌کنند و عوامل بسیاری در اجتناب از مالیات‌ها نقش و تأثیر دارند. در این مقاله تأکید اصلی بر تأثیر و نقش هیأت‌مدیره شرکت‌ها در اجتناب از مالیات می‌باشد. جهت بررسی نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید و با جمع‌آوری داده‌هایی در ارتباط با متغیرهای پاداش، افشای وضعیت نامطمئن مالیاتی و ترکیب جنسیت هیأت‌مدیره شرکت‌ها، تأثیر آن‌ها بر معیارهای اجتناب از مالیات با استفاده از روش داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که افشای وضعیت نامطمئن مالیاتی بر اجتناب از مالیات تأثیر مستقیمی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که افشای وضعیت نامطمئن مالیاتی توسط هیأت‌مدیره به منزله احساس خطر مالیاتی و در نتیجه اجتناب از مالیات می‌باشد. همچنین انگیزه پاداش هیأت‌مدیره نیز تأثیر مستقیمی بر اجتناب از مالیات دارد. ولی در مورد ترکیب جنسیت، حضور زنان به کمتر شدن مسأله اجتناب از مالیات نشده است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر مستقیم اندازه شرکت و نسبت دارایی ثابت بر اجتناب از مالیات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigating of the role of the board in tax avoidance firms listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • shokrollah Khajavi 1
  • hasem valipour 2
  • Hashem Kavianifard 3
1 Sheiraz University
2 . Associate Proffesor, Accounting, Firozabad Islamic Azad University, Firozabad, Iran
3 Lecturer, Accounting, Dariun Islamic Azad University, Dariun, Iran
چکیده [English]

Firms avoid tax in different ways and there are many factors which have affect tax avoidance. In this paper, the main emphasis is on the effect and role of board in tax avoidance. A sample including109 firms in Tehran securities exchange from 1390 to 1395 was selected. By collecting data in relation to the variables of boards of director's remuneration, disclosure of uncertainty over the firm's tax position and diversity of gender of board, the effect of such variables on tax avoidance measures was determined. The results of this study show that disclosure of uncertainty has a direct effect on tax avoidance. This shows when the board and managers disclose uncertainty, it is indicative of tax aggressive behavior and tax avoidance. Remuneration incentive of board also has a direct effect on tax avoidance. But with regard to the diversity of gender of board members which include men and women, the presence of women has not led to a reduction in tax avoidance. The other results suggest a direct effect of the size and fixed assets ratio on tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • disclosure of uncertainty over the firm's tax position
  • boards of director's remuneration
  • Diversity of gender