بررسی واکنش رفتاری بازار سهام بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت در زمان کاهش سود نقدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان کاهش سود نقدی است. بدین منظور چهار فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‎های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش منفی بازار به کاهش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‌مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم، واکنش منفی بازار به کاهش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه‎مدت غیر معنادار است. بنابراین، تمامی فرضیات پژوهش به استثنای فرضیه چهارم در سطح اطمینان 95 درصد تایید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock market behavioral reaction Based on the Failure of Long-Term and Short-Term Incremental Trends of corporarte performance Criteria in the time of dividend reduction

نویسندگان [English]

  • javad Nickar 1
  • vali khodadadi 2
  • hasanali sinaii 3
  • hasan farazmand 4
1 Shahid Cahmran University of Ahvaz
2 Associate professor of accounting, Shahid Cahmran University of Ahvaz
3 Associate professor of accounting, Shahid Cahmran University of Ahvaz
4 Associate professor of Economy, Shahid Cahmran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to examine the Stock market behavioral reaction Based based on long-term and short-run incremental trends of corporate performance Criteria (including earnings per share, operating profit per share, operating cash flow of each share and Net growth of adjusted assets per share in term of inflation) in the time of dividend reduction. For this purpose, four hypotheses are developed and data on 301 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period between the years 1991 to 2015 were analyzed. The regression models using Panel data method with fixed effects approach reviewed and tested. The results of this study showed that for performance measures of earnings per share, operating profit per share and operational flow of each share, market behavioral response to simultaneous reduction of performance and dividend is higher for long-term models than short-term patterns. On the other hand, the results indicate that for the change in the net adjusted assets of each share, the behavioral reaction of the market to simultaneously reduce the performance Criteria and dividend is imsignificant for long-term and short-term patterns. Therefore, all the assumptions of the research, except for the fourth hypothesis, are confirmed at 95% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market behavioral reaction
  • Dividend reporting
  • Long-term trends
  • Performance criteria and Dividend
  • Short-term trends