نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت می‌باشد. از طرفی، هویت‌های مهم و مجزایی در محیط حسابرسی هستند که تأثیرات متفاوتی بر قضاوت حسابرس مستقل دارند که یکی از این هویت‌ها، هویت حرفه‌ای می‌باشد که باعث تقویت بیطرفی حسابرسان می-شود. از این‌رو هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی از طریق روش آمیخته اکتشافی است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساخت یافته با 16 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل محتوا بود. مقوله محوری هویت در قضاوت حسابرسی است که در چهار بعد ویژگی‌های فردی، دانش، مهارت و تجربه و ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی، تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط میانجی، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمّی، فرضیه‌های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه‌ای طراحی و اطلاعات توسط 194 نفر از حسابرسانی که در بخش کیفی مشارکت نداشتند، گردآوری و آزمون فرضیه‌ها با روش‌ معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمّی نشان داد که شرایط محیطی بر هویت در قضاوت حسابرسی و برجستگی و قدرت هویت حرفه-ای تاثیرگذار است. همچنین هویت در قضاوت حسابرسی بر برجستگی و قدرت هویت حرفه‌ای تأثیرگذار است. در نهایت، برجستگی و قدرت هویت حرفه‌ای بر ارتقای سطح کیفی حسابرسی و پیامدهای کلان و ملی در حوزه حسابرسی تأثیرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and development of an identity pattern in audit judgment

نویسندگان [English]

  • Farrokh Barzideh Barzideh 1
  • Jafar Babajani Babajani 2
  • Vajhollahi Ghorbanizadeh 3
  • Ahmad Abdollahi 4

1 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 PhD student in accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Auditors, as the experts of a professional career, hold the responsibility of reporting on financial statements, which requires auditors to make impartial judgments. On the other hand, Identity is important, yet distinct, identities in an audit setting with opposing influences on independent and objective auditor judgments that one of these identities is professional identity cause to improve unbiased auditors judgments. Thus, the aim of current research is primarily concerned with developing an identity pattern in audit judgment using exploratory mixed method. The qualitative section of the study is founded on the premises of grounded theory. The data were collected using a semi-structured interview conducted with 16 partners of audit firms, directors of Iranian Association of Certified Public Accountants and managers of Iranian Stock Exchange, which all were selected via snowball sampling method. The central category of identity in audit judgment was analyzed with respect to the four dimensions of individual characteristics, knowledge, skill, experience and characteristics of the audit firm, then is designed regarding the causal conditions, context conditions, intervening conditions, strategies and consequences, and the final model was developed. In the quantitative section, the research hypotheses were developed, and a questionnaire was developed and the sent to 194 partners of auditors who had not participated in the qualitative section. To collect and analyze the data, the structural equation model and PLS software were adopted. The results of the quantitative section showed that environment condition effect on identity in audit judgment and silence and strength of professional identity. Also, identity in audit judgment effects on silence and strength of professional identity. Finally, silence and strength of professional identity effects on audit quality level and major and national consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity in audit judgment
  • Grounded Theory approach
  • Structural Equations Modeling